Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:524 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1971:524) om upphävande av vissa bestämmelser om minskning av familjepensionsförmån
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1971-06-30
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1159
Upphävd: 1989-01-01
Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna, att vad i författning som utfärdats före ikraftträdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) eller genom beslut av Kungl. Maj:t föreskrivits om minskning av familjepensionsförmån vid sammanträffande med egenpensionsförmån eller med familjepensionsförmån på grund av annan persons anställning ej skall tillämpas för tid efter utgången av juni 1971.