Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:130 · Visa register
Kungörelse (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1971-05-07
Övrigt: Bilagor finns inte med här.
Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370), 20 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 20 § 3 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, funnit gott förordna att ett den 8 februari 1971 av Sverige och Sovjetunionen undertecknat protokoll, vars lydelse framgår av bilaga till denna kungörelse, angående ömsesidig befrielse av luftfartsföretag och deras anställda från erläggande av skatter, upprättat i anslutning till överenskommelsen mellan Sverige och Sovjetunionen rörande luftfartsförbindelser den 31 mars 1956, skall lända till efterrättelse för Sveriges del. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.) Övergångsbestämmeler 1995:1339 Författningen skall dock fortfarande tillämpas a) på inkomst som förvärvas före den 1 januari året efter det då lagen träder i kraft, samt b) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid taxeringen året efter det då lagen trädde i kraft eller vid tidigare års taxering. 1997:919 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 2. Denna lag skall tillämpas a) beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller krediteras den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare, och b) beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare. 3. Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Kazakstan, nämligen - lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen, - kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda, - kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag. De angivna författningarna skall dock fortfarande tillämpas a) beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller krediteras före den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft, b) beträffande andra skatter på inkomst, på beskattningsår som börjar före den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft, samt c) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid taxeringen året efter det år då lagen träder i kraft eller vid tidigare års taxering.