Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:344 · Visa register
Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1970-06-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1581
1 § Fritidsbåt, vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter, får föras endast av den som har avlagt skepparexamen enligt kungörelsen (1960:488) om lägre nautisk och maskinteknisk utbildning, har examens- eller avgångsbetyg från kurs vid nautisk linje vid sjöbefälsskola i riket eller har annan utbildning som Transportstyrelsen bestämmer. Transportstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från första stycket i den mån kravet på sjösäkerhet inte åsidosätts. Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag. Förordning (2010:1581). 2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § döms till böter. Förordning (1999:345).