Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:612 · Visa register
Lag (1969:612) om förbud mot professionell boxning
Departement: Justitiedepartementet D
Utfärdad: 1969-11-28
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1006
Upphävd: 2007-01-01
1 § Den som här i riket deltager i tävlings-, uppvisnings- eller träningsmatch i professionell boxning dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. 2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes också den som i fråga om match som avses i 1 § 1. anordnar eller ekonomiskt understödjer matchen eller upplåter lokal för den, 2. i egenskap av manager ingår avtal om matchen eller främjar tillkomsten av sådant avtal, 3. tjänstgör som domare eller sekond. 3 § För medverkan till brott mot denna lag dömes ej till ansvar. 4 § Utbyte av brott som avses i denna lag skall förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.