Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:716 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:716) om ersättning till läkare i allmän tjänst för undersökning rörande alkoholpåverkan m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1968-11-29
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:231
Upphävd: 2002-06-01
I allmän tjänst anställd läkare, som på begäran av polisman utför undersökning för att utröna om en för brott misstänkt person är påverkad av alkohol eller annat ämne äger för undersökningen jämte utlåtande uppbära arvode med 50 kronor. Utföres undersökningen på söndag eller annan helgdag, på annan vardag än lördag före klockan 8.00 eller efter klockan 19.00 eller på lördag eller midsommar-, jul- eller nyårsafton före klockan 8.00 eller efter klockan 15.00, är arvodet dock 75 kr. Resa i samband med undersökningen ersättes enligt de grunder som gäller för provinsialläkare i statens tjänst. Ersättning enligt denna kungörelse utgår av statsmedel.