Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:649 · Visa register
Förordning (1968:649) om vissa föreskrifter om tjänstebostäder för präster
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1968-12-06
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:89
Upphävd: 1989-07-01
1 § Denna förordning gäller sådana prästgårdar och andra tjänstebostäder för präster som avses i 23 § lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader. Förordningen tillämpas inte på biskopsgårdar och sådana bostäder som hyresfritt upplåts till biskopar eller till kyrkoherdar i svenska församlingar i utlandet. Förordning (1984:999). 2 § Föreskrifter om uppsägning av hyresavtal m. m. finns i 12 kap. jordabalken. Föreskrifter om tjänstebostadshyra finns i förordningen (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster. Förordning (1984:999). 3 § När bostad till- eller frånträds skall hållas syn i den ordning som stiftsnämnden bestämmer. Vid syn skall upprättas protokoll. Förordning (1984:999). 4 § Bostadsinnehavare eller, om han avlidit, hans dödsbo skall, i den omfattning som kan finnas lämplig, mot skälig ersättning upplåta utrymme i bostaden för bostadsinnehavarens vikarie eller efterträdare. Förordning (1984:999). 5 § Innehavare av bostad utan centralvärmeanläggning eller av bostad i en- eller tvåfamiljshus med sådan anläggning skall ombesörja bostadens eller husets uppvärmning, om ej pastoratet medger annat. Förordning (1984:999). 6 § Innehavare av bostad i enfamiljshus skall, om ej pastoratet medger annat, svara för fastighetens skötsel i den omfattning sådan vanligen åvilar hyresgäst i enfamiljshus på orten och sköta mindre trädgård, som kan höra till fastigheten. Pastoratet kan föreskriva samma skyldigheter för inn ehavare av bostad i tvåfamiljshus. Förordning (1984:999). 7 § Bostadsinnehavare har ej rätt till nedsättning i tjänstebostadshyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att pastoratet under behövlig tid låter utföra arbete för att sätta bostaden i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av bostaden eller fastigheten i övrigt. Förordning (1984:999). 8 § har upphävts genom förordning (1984:999).