Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:278 · Visa register
Lag (1968:278) om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1968-05-28
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:488
Upphävd: 2013-07-01
1 § Inteckning som beviljats före den 1 januari 1918 för nyttjanderätt, avkomsträtt eller servitut förfaller sista inskrivningsdagen år 1970, om ej inteckningen förnyas efter ansökan i den ordning som anges i 2 §. Besvärar inteckningen flera fastigheter och förnyas den i fråga om endast någon eller några av dem, förfaller inteckningen beträffande den eller de övriga fastigheterna. 2 § Ansökan om förnyelse göres av rättighetshavaren eller annan, vars rätt beröres, hos inskrivningsdomaren senast på sista inskrivningsdagen år 1970. Därvid skall lämnas uppgift om inteckningen och den eller de fastigheter i vilka inteckningen skall förnyas. 3 § Bestämmelserna i 1 och 2 §§ äger motsvarande tillämpning på ansökan om inteckning som förklarats vilande före den 1 januri 1918 och ej beviljats efter nämnda dag. 4 § Denna lag gäller ej beviljad eller sökt inteckning för sådant servitut som avses i 7 a § lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 25) om servitut.