Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:633 · Visa register
Kungörelse (1968:633) om återföring av särskilt inves teringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1968-12-06
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1278
Upphävd: 1994-01-01
1 §. Har skattskyldig medgivits särskilt investeringsavdrag för anskaffning av inventarier enligt förordningen den 15 mars 1968 (nr 87) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt och dessutom avdrag för ingående mervärdeskatt, som belöper på samma inventarier, enligt förordningen den 6 juni 1968 (nr 430) om mervärdeskatt, skall hela det särskilda investeringsavdraget återföras till beskattning, om annat ej följer av andra eller tredje stycket. Har anskaffningskostnad för inventarier som avses i första stycket till någon del betalats före den 1 januari 1969, skall endast sådan del av det särskilda investeringsavdraget återföras som svarar mot den del av anskaffningskostnaden som återstår obetald vid utgången av år 1968. Avdragsbelopp som sammanlagt icke uppgår till 100 kronor skall icke återföras. 2 §. Återföring av särskilt investeringsavdrag skall ske vid taxering till statlig inkomstskatt för det beskattningsår, under vilket avdraget för ingående mervärdeskatt medgivits. Den skattskyldige skall i självdeklaration som avges till ledning för taxeringen lämna specificerad uppgift om särskilt investeringsavdrag som skall återföras enligt 1 §. Återfört avdragsbelopp upptages som skattepliktig intäkt vid inkomstberäkningen för den förvärvskälla i vilken avdraget åtnjutits. 3 §. Den som enligt förordningen om mervärdeskatt är redovisningsskyldig för sådan skatt och vid taxering till statlig inkomstskatt medgivits särskilt investeringsavdrag för anskaffning av inventarier är skyldig att efter anmaning av beskattningsmyndighet meddela de upplysningar som beträffande honom kan vara av betydelse för tillämpningen av 1 §.