Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:895 · Visa register
Kungörelse (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1967-12-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 1974:741
1 § Nämndeman äger för biträde vid syn eller besiktning i fråga om hus eller annan byggnad, som tillhör staten, erhålla dagarvode samt resekostnadsersättning och traktamente. 2 § Dagarvode utgår med 100 kronor för varje förrättningsdag. Sådant arvode utgår även för varje särskild resdag, varunder minst åtta timmar mellan klockan 6 och klockan 24 tagits i anspråk för resa. Kungörelse (1974:741). 3 § Resekostnadsersättning och traktamente utgår enligt allmänna resereglementet (1952:735). Resekostnadsersättning utgår enligt reseklass B. Kungörelse (1974:741). 4 § Beträffande räkning på dagarvode samt utbetalning och slutligt gäldande av arvodet gäller vad i motsvarande hänseenden är föreskrivet om resekostnadsersättning och traktamente.