Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:209 · Visa register
Virkesmätningslag (1966:209)
Departement: Landsbygdsdepartementet
Utfärdad: 1966-05-27
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1005
Upphävd: 2015-03-01
1 § Virkesmätning, som avser sågtimmer av barrträd eller massaved och som är ämnad att ligga till grund för beräkning av vederlag för virket, skall utföras enligt föreskrifter som skogsstyrelsen meddelar. Konungen äger förordna att visst slag av virke skall undantagas från tillämpningen av denna lag eller att lagen skall omfatta även virke av annat slag än som anges i första stycket. 2 § Med virkesmätning avses i denna lag bestämmande av virkets stycketal, dimensioner, volym eller vikt samt bedömande av virkets beskaffenhet och lämplighet för avsedd användning. 3 § Bryter någon uppsåtligen eller av oaktsamhet mot 1 §, dömes till böter.