Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:172 · Visa register
Lag (1966:172) om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m.
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1966-05-27
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:1023
Upphävd: 1990-01-01 överg.best.
1 § Den som driver rederirörelse eller yrkesmässigt fiske och som har slutit skriftligt avtal om leverans av skepp avsett för stadigvarande bruk i rörelsen, har, utan hinder av punkt 2 av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen (1928:370), vid beräkning av rörelsens nettointäkt rätt till avdrag för avskrivning på det ej fullgjorda köpekontraktet med sammanlagt högst 30 procent av det avtalade priset. Vad som avses med skepp framgår av sjölagen (1891:35 s. 1). Avdrag enligt första stycket medges även den som driver luftfartsrörelse och som har slutit skriftligt avtal om leverans av luftfartyg avsett för stadigvarande bruk i rörelsen. Skattskyldig som har medgetts avdrag för avsättning till investerings fond enligt förordningen (1954:40) om särskild investeringsfond för avyttrat fartyg m.m., har rätt till avdrag enligt första eller andra stycket med högst det belopp varmed 30 procent av det avtalade priset överstiger beloppet av fondavsättningen vid beskattningsårets utgång. Vid beräkning av värdeminskningsavdrag enligt kommunalskattelagen skall avdrag enligt första eller andra stycket anses ha medgetts enligt punkt 2 av anvisningarna till 41 § nämnda lag. Lag (1979:1148). 2 § Har skattskyldig fått avdrag enligt 1 § och överlåts kontraktet, skeppet eller luftfartyget eller andel av sådan tillgång utan vederlag skall som intäkt av rörelse tas upp ett belopp motsvarande det lägsta av egendomens marknadsvärde vid överlåtelsetillfället och det i köpekontraktet avtalade priset. Vad nu sagts gäller också om överlåtelsen har skett till ett pris som är lägre än marknadsvärdet och dessutom väsentligt understiger det i köpekontraktet avtalade priset. Avdrag enligt 1 § medges inte om den skattskyldige har flyttat utomlands. Avdrag medges inte heller om fast driftställe för förvärvskälla, i vilken ingår egendom som avses i första stycket, har flyttats utomlands. Har avdrag medgetts för tidigare beskattningsår skall ett belopp motsvarande avdraget tas upp som intäkt av rörelse för det beskattningsår då flyttningen ägde rum. Första och andra styckena tillämpas inte i fråga om 1) överlåtelse eller flyttning utomlands som har skett senare än fem år efter leveransen av skeppet eller luftfartyget, 2) svenskt aktiebolag vars aktier noteras på börs eller är föremål för liknande notering eller dotterföretag till sådant bolag, 3) den som har licens enligt förordningen (1978:517) om licens för yrkesfiske eller är medlem i fiskelag som har sådan licens, såvida köpekontraktet avser ett skepp som är avsett att användas eller som används för yrkesmässigt fiske. Föreligger synnerliga skäl får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medge undantag från första eller andra stycket. Bryter skattskyldig mot villkor, som har uppställts vid medgivandet, skall taxering ske enligt första eller andra stycket på samma sätt som vid eftertaxering för det beskattningsår som medgivandet avser. Lag (1979:1148). 3 § har upphört att gälla genom lag (1979:1148). Övergångsbestämmelser 1969:631 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970 och tillämpas första gången på beskattningsår, för vilket taxering i första instans verkställes år 1970. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid eftertaxering för år 1969 eller tidigare år. 1973:28 Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna i 2 § tillämpas första gången vid 1973 års taxering. 1979:1148 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980 och tillämpas första gången vid 1981 års taxering. Äldre bestämmelser i 1 § första stycket samt 2 § första och tredje styckena tillämpas dock alltjämt i fråga om avtal om leverans av fartyg och luftfartyg som har slutits före utgången av år 1979. 1989:1023 1. Bestämmelserna i 1 § den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1991 och tidigare års taxeringar såvitt avser skriftliga avtal slutna före den 14 november 1989. Motsvarande gäller även i fråga om skriftliga avtal slutna senast den 31 december 1990 mellan det tillverkande företaget och annat företag om det tillverkande företaget före den 14 november 1989 ingått ett skriftligt avtal om framtida uthyrning av det skepp eller det luftfartyg som det senare slutna skriftliga avtalet avser. Det skriftliga avtalet om framtida uthyrning får dock ha slutits senast den 31 december 1990 om avtalet grundas på utnyttjandet av en option i ett före den 14 november 1989 ingånget skriftligt avtal. Med tillverkande företag likställs annat företag i den koncern som det tillverkande företaget tillhör. 2. Har avdrag medgetts enligt den upphävda lagen skall bestämmelserna i 2 § lagen tillämpas även vid senare års taxeringar. Beskattning skall fr.o.m. 1992 års taxering ske i inkomstslaget näringsverksamhet. Lag (1990:672).