Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1965:745 · Visa register
Förordning (1965:745) med instruktion för studiemedelsnämnderna
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1965-12-03
Omtryck: SFS1987:305
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1196
Upphävd: 1989-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2 §, 3 § 2 och 3, 15, 16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna förordning, tillämpas på studiemedelsnämnderna. Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan en nämnds ordförande och i övrigt kanslichefen. Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av centrala studiestödsnämnden. Sådan befogenhet får studiestödsnämnden överlämna till studiemedelsnämnd. Förordning (1987:305). Uppgifter 2 § Studiemedelsnämnd skall, under centrala studiestödsnämnden, inom sitt verksamhetsområde handha ärenden om studiehjälp och studiemedel enligt 3 och 4 kap. studiestödslagen (1973:349) och resekostnadsersättning enligt 7 kap. studiestödslagen, i den mån sådana ärenden ej ankommer på annan myndighet, följa de studiesociala förhållandena, lämna råd och upplysningar i studiesociala frågor. Studiemedelsnämnd skall beträffande studiesociala frågor samverka med läroanstalternas utbildningsnämnder. Förordning (1986:392). 3 § Studiemedelsnämnd skall vidtaga eller hos centrala studiestödsnämnden föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som äro påkallade eller i övrigt lämpliga. Kungörelse (1974:432). Organisation 4 § Studiemedelsnämnderna har följande verksamhetsområden, nämligen studiemedelsnämnden i Stockholm: Stockholms och Gotlands län, studiemedelsnämnden i Uppsala: Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län, studiemedelsnämnden i Linköping: Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Örebro län, studiemedelsnämnden i Lund: Kronobergs, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län, studiemedelsnämnden i Göteborg: Hallands, Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län, studiemedelsnämnden i Umeå: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Kungörelse (1987:305). 5 § Studiemedelsnämnd består av ordförande och sju andra ledamöter. Därutöver har en ledamot som företräder de studerande rätt att ingå i nämnden. Ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen. En av ledamöterna skall företräda utbildningsmyndigheterna inom nämndens verksamhetsområde och utses sedan dessa har beretts tillfälle att inkomma med förslag. Ledamot som företräder de studerande utses sedan berörda centrala studerandeorganisationer har beretts tillfälle att inkomma med förslag. För den ledamot som företräder utbildningsmyndigheterna och för den ledamot som företräder de studerande utses personlig ersättare i samma ordning som ledamot. För övriga ledamöter utses ersättare i samma ordning som ledamot. Studiemedelsnämnd utser inom sig vice ordförande. Ordförande samt studiemedelsnämnds övriga ledamöter och suppleanter för dem utses för högst tre år. Förordning (1985:383). 5 a § Vid varje studiemedelsnämnd finns, till det antal nämnden bestämmer, representanter för läroanstalter och utbildningslinjer inom nämndens verksamhetsområde. Sådan företrädare utses av den läroanstalt eller de läroanstalter nämnden bestämmer. Vid varje studiemedelsnämnd har de studerande vid läroanstalter och utbildningslinjer inom nämndens verksamhetsområde rätt att föreslå representanter till det antal nämnden bestämmer. Sådan företrädare utses av nämnden. Ersättare för representant utses i samma ordning som representant. Förordning (1979:455). 6 § Hos varje studiemedelsnämnd finns en kanslichef. Hos nämnden är i övrigt anställd personal i mån av behov och tillgång på medel. Förordning (1987:305). 6 a § Kanslichefen skall ha bestämd tid för mottagning av allmänheten. För andra tjänstemän kan särskild mottagningstid bestämmas. Registratorskontor skall hållas öppet viss tid varje arbetsdag enligt myndighetens bestämmande, dock minst tre timmar. Tider för mottagning och öppethållande av registratorskontor tillkännages genom anslag i myndighetens lokal. Inskränkning i tid för öppethållande bör tillkännages minst en vecka i förväg. När registratorskontor hålls öppet, skall allmänheten tas emot av myndighetens tjänstemän i den mån deras övriga göromål inte lägger hinder i vägen. Förordning (1987:305). Ärendenas handläggning 7 § Ärende hos studiemedelsnämnd avgörs av nämnden i plenum. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt ordföranden, vice ordföranden, kanslichefen eller annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i plenum. Om det vid handläggning enligt andra stycket befinns att en ansökan om studiemedel med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. 6 § andra stycket eller 7 § tredje stycket studiestödslagen (1973:349) inte bör bifallas, skall, innan ärendet avgörs, samråd ha skett med de representanter som enligt 5 a § har utsetts att företräda viss läroanstalt eller visst utbildningsområde. Uppnås därvid inte enighet om beslut eller har samråd inte skett, skall ärendet hänskjutas till avgörande av nämnden i plenum. Förordning (1987:305). 8 § Studiemedelsnämnd är beslutför, när ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Förordning (1986:920). 9 § Ärende avgörs efter föredragning som ankommer på kanslichefen eller särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handläggs enligt 7 § andra stycket avgörs utan föredragning. Ordföranden får själv överta beredning och föredragning av ärende. Kanslichefen får närvara när ärende föredras av annan. Förordning (1987:305). 10 § har upphävts genom förordning (1986:920). 11 § Ordföranden, kanslichefen eller, efter beslut av studiemedelsnämnden, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Förordning (1987:305). Tjänstetillsättning 12 § Tjänster tillsätts och annan personal antas av centrala studiestödsnämnden. Vid tillsättning av tjänst som kanslichef skall den aktuella studiemedelsnämndens ordförande beredas tillfälle att yttra sig. Centrala studiestödsnämnden får överlämna till studiemedelsnämnd att fatta beslut i ärenden om tjänstetillsättning och antagande av personal. Förordning (1987:305). Överklagande 13 § Beslut av en studiemedelsnämnd får överklagas hos centrala studiestödsnämnden, om inte något annat är föreskrivet. Förordning (1987:305). 1965:745 Denna instruktion träder i kraft den 1 januari 1966, då instruktionen den 9 september 1964 (nr 578) för studiemedelsnämnderna skall upphöra att gälla. 1986:42 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1986. 2. I fråga om ärenden om tjänstetillsättning och antagande av personal som har inletts före ikraftträdandet gäller 12 § i sin äldre lydelse.