Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1965:21 · Visa register
Brev (1965:21) till poststyrelsen angående upphävande av vissa bestämmelser om undantag för postverket från gällande trafikförfattningar, m.m.;
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1965-02-11
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:97
Upphävd: 1997-04-15
De bestämmelser om befrielse från kontroll- och särskild kopplingsbesiktning som meddelats poststyrelsen enligt 1 c) och 2 i Kungl. Maj:ts brev den 16 mars 1962 (nr 111) angående vissa undantag för postverket från gällande trafikförfattningar skola upphöra att gälla. Fråga om godkännande enligt 4 § dispensbusskungörelsen denna dag (nr 20) av fordon, som omfattas av bestämmelserna i 1 b) nyssnämnda brev, prövas, såvitt avser beställningstrafik, av länsstyrelsen i det län där stationsorten är belägen och i annat fall av länsstyrelsen i det län där fordonet är eller avses bli registrerat.