Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:653 · Visa register
Lag (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1964-11-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 1977:214
Kommunstyrelsen eller den nämnd kommunfullmäktige beslutar skall övertaga den befattning med ansökan om burskap och med uppsägning av burskap, som enligt 3 kap. 1 och 5 §§ handelsbalken ankommer på borgmästare och råd. Kommunstyrelsen eller den nämnd kommunfullmäktige beslutar får antaga reglemente angående burskap att gälla i stället för vad som stadgas i 3 kap. handelsbalken. Innan reglemente antages, skall borgerskapet beredas tillfälle yttra sig. Lag (1977:214).