Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:518 · Visa register
/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift;
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1964-06-29
Ändring införd: t.o.m. SFS1991:51
1 § Vad i lagen om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift stadgas angående ansvarighet för skada i följd av atomolycka skall äga tillämpning beträffande det i Amerikas Förenta Stater registrerade atomfartyget Savannah. 2 § Ansvarigheten för innehavaren av Savannah för skada i följd av en och samma atomolycka skall vara begränsad till ett belopp i svenska kronor motsvarande femhundra miljoner U.S. dollar efter den köpkurs å checkar utställda i U.S. dollar som gäller vid tiden för skadeersättningarnas bestämmande. Ansvarighetsbeloppet innefattar jämväl ränta och rättegångskostnader. 3 § Amerikas Förenta Stater i egenskap av innehavare av Savannah befrias från försäkringsplikt varom stadgas i 10 § atomansvarighetslagen den 3 juni 1960 (nr 246). 4 § Anmälan enligt 13 § andra stycket sista punkten atomansvarighetslagen av anspråk på ersättning för skada i följd av atomolycka, som medfört ansvarighet för innehavaren av Savannah, skall göras hos länsstyrelsen i Stockholms län. Förordning (1991:51).