Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1963:589 · Visa register
Kungörelse (1963:589) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 december 1963 (nr 588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1963-12-06
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:1350
Upphävd: 2005-01-01 överg.best.
Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av 11 § förordningen den 6 december 1963 om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss, förordna, att i fråga om nämnda förordning skola i tillämpliga delar gälla bestämmelserna i kungörelsen den 21 november 1958 (nr 563) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 6 juni 1941 om arvsskatt och gåvoskatt. (Jämför 1974:857 ö.b.) Övergångsbestämmeler 2004:1350 Regeringen föreskriver att kungörelsen (1963:589) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 december 1963 (nr 588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss skall upphöra att gälla vid utgången av 2004. Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fall skattskyldighet enligt förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss har inträtt före utgången av 2004.