Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1963:144 · Visa register
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:144) om avskrivning av vissa tilläggslån m.m.;
Departement: Bostadsdepartementet
Utfärdad: 1963-05-03
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:103
Upphävd: 1994-04-01
1 § Tilläggslån, som beviljats enligt kungörelsen den 30 juni 1948 (nr 587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus, skall, i vad det den 1 juli 1963 alltjämt är räntefritt och stående, avskrivas från och med nämnda dag. 2 § Räntefri stående del av egnahemslån, vilket beviljats enligt kungörelsen den 30 juni 1948 (nr 546) om egnahemslån och förbättringslån eller enligt kungörelsen den 24 maj 1957 (nr 359) om egnahemslån m.m., skall avskrivas från det halvårsskifte, som infaller närmast efter det tio år förflutit från dagen för lånets utbetalning. Har angivna tioårsperiod utlöpt den 1 juli 1963, skall avskrivning ske från och med nämnda dag. 3 § har upphävts genom kungörelse (1967:556). 4 § Bostadsstyrelsen äger meddela de föreskrifter, som må erfordras för tillämpningen av denna kungörelse.