Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1963:111 · Visa register
Instruktion (1963:111) för fartygsuttagningskommissionen
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1963-03-29
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:288
Upphävd: 1987-07-01
1 § Fartygsuttagningskommissionen har till uppgift att i enlighet med bestämmelserna i uttagningskungörelsen den 29 mars 1963 (nr 110) i fred verkställa förberedande urval (uttagning) av kommuner eller enskilda tillhöriga fartyg, vilka under krig eller krigsfara erfordras för krigsmakten ävensom för de civila ändamål, beträffande vilka Kungl. Maj:t föreskriver att uttagning skall äga rum. Det åligger vidare fartygsuttagningskommissionen att, i den utsträckning som påkallas av sjöfartsstyrelsen och centrala civila transportkommittén i samråd, tillhandahålla dessa samt länsstyrelserna i kustlänen och i de län, som gränsa till Vänerns, Vätterns och Mälaren-Hjälmarens vattenområden, sådana uppgifter om det civila fartygsbeståndet som erfordras för beredskapsplanläggningen. För fullgörandet av nämnda uppgifter skall kommissionen skaffa sig noggrann kännedom om beståndet av civila fartyg inom riket. Kungörelse (1969:64) 2 § Fartygsuttagningskommissionen äger av myndigheter påkalla de upplysningar och det biträde som erfordras för dess verksamhet och som myndigheterna kunna lämna. 3 § Fartygsuttagningskommissionen består av åtta ledamöter, vilka förordnas av Kungl. Maj:t för en tid av högst fyra år. Till ledamöter utses: två regementsofficerare, varav en skall ha lägst kommendörkaptens tjänstegrad, ävensom en befattningshavare vid mariningenjörkåren, samtliga efter förslag av överbefälhavaren; en befattningshavare vid envar av sjöfartsverket och överstyrelsen för ekonomiskt försvar, efter förslag av vederbörande myndighet; en representant för transportnämnden, efter förslag av nämnden; samt två representanter för sjöfartsnäringen. Av de sistnämnda två ledamöterna bör den ene äga ingående kännedom om det större tonnaget och den andre äga dylik kännedom om det mindre tonnaget, däri inbegripna bogser- och fiskefartyg. För envar av ledamöterna skall finnas en personlig suppleant, som utses enligt samma regler som ledamot. Kungörelse (1972:343) 4 § Ordförande i fartygsuttagningskommissionen är den ledamot i kommissionen som Kungl. Maj:t utser därtill. Vid förhinder för ordföranden fullgöras dennes åliggande, därest Kungl. Maj:t ej annorlunda förordnar, av den ledamot kommissionen därtill utser. Hos fartygsuttagningskommissionen skall finnas en av Kungl. Maj:t förordnad sekreterare. 5 § Fartygsuttagningskommissionen sammanträder å tid och plats, som ordföranden bestämmer. 6 § Fartygsuttagningskommissionens beslut fattas av kommissionen i plenum. Kommunen är beslutför, då förutom den som utövar ordförandeskapet minst tre ledamöter äro närvarande. I handläggning av ärende, som berör viss myndighet eller visst civilt intresse, bör såvitt möjligt deltaga den ledamot i kommissionen som närmast kan anses representera ifrågavarande myndighet eller intresse. Såsom kommissionens beslut gäller den mening varom de flesta förena sig, eller vid lika röstetal den mening som biträdes av den som utövar ordförandeskapet. 7 § Ärende, som icke rör uttagning av fartyg eller framställning till Kungl. Maj:t eller chef för statsdepartement eller som eljest icke är av större vikt, må enligt kommissionens bestämmande avgöras av ordföranden i kommissionen eller av denne jämte en eller flera av kommissionens övriga ledamöter. 8 § Ordföranden skall övervaka de löpande göromålen inom fartygsuttagningskommissionen och är närmast ansvarig för att kommissionens åligganden fullgöras. 9 § Vid fartygsuttagningskommissionens sammanträden föres protokoll. Om vid handläggning av ärende i kommissionen fattas beslut, som strider mot närvarande ledamots åsikt, åligger det denne att låta till protokollet anteckna sin skiljaktiga mening. 10 § I skrivelse som fartygsuttagningskommissionen avlåter till Kungl. Maj:t eller chef för statsdepartement skall angivas, vilka ledamöter som deltagit i ärendets avgörande. Har i sådant ärende förekommit skiljaktig mening, skall denna angivnas i skrivelsen eller utdrag av protokoll, upptagande den skiljaktiga meningen, bifogas skrivelsen. 11 § Fartygsuttagningskommissionens ledamöter, suppleanter och sekreterare må företaga de tjänsteresor inom riket, som kommissionen finner påkallade av kommissionens ämbetsutövning, i den mån medel finnas tillgängliga härför. 12 § Fartygsuttagningskommissionens ledamöter, suppleanter och sekreterare samt av kommissionen anlitade sakkunniga åtnjuta ersättning av statsmedel enligt vad därom särskilt stadgas.