Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:322 · Visa register
Kungörelse (1962:322) angående väg- och vattenbyggnadskåren
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1962-06-06
Omtryck: SFS 1972:466
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:293
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:969
Upphävd: 1995-07-01 överg.best.
Uppgift och organisation 1 § Väg- och vattenbyggnadskåren är en militär kår för reservpersonal inom armén, som har till uppgift att i krig förse försvarsmakten med särskilt utbildad personal för att upprätthålla befattningar, vilka förutsätter insikter inom väg- och vattenbyggnadsfacket, att om det lämpligen kan ske, också i fred lämna försvarsmaktens myndigheter biträde i ärenden, som fordrar tillgång till särskild sakkunskap inom väg- och vattenbyggnadsfacket, att föra register över dem som genomgått högskolans väg- och vattenbyggnads- linje eller har motsvarande kompetens samt andra för försvarsmakten användbara tekniker inom väg- och vattenbyggnadsfacket, samt att i samverkan med Värnpliktsverket och andra berörda myndigheter inom försvarsmakten föreslå såväl uttagning för försvarsmaktens behov av ett nödvändigt antal tekniker inom väg- och vattenbyggnadsfacket som åtgärder för denna personals ändamålsenliga verksamhet under höjd beredskap. Förordning (1993:293). 2 § Väg- och vattenbyggnadskåren lyder direkt under chefen för armén. Chef för kåren är en överste av första graden. Ställföreträdande chef för kåren är en överste. Kåren utgörs i övrigt av personal med överstelöjtnants, majors, kaptens eller löjtnants tjänstegrad. Förordning (1981:168). 3 § Chefen för väg- och vattenbyggnadskåren har till sitt förfogande en expedition. Anställning, tjänsteställningsbefordran och avgång 4 § Anställning i väg- och vattenbyggnadskåren kan efter ansökan erhållas av den som har genomgått högskolans väg- och vattenbyggnadslinje eller har motsvarande kompetens. Därvid skall följande iakttas. 1. Med löjtnants tjänstegrad får anställas dels reservofficer med löjtnants tjänstegrad, dels annan som har motsvarande militära kompetens och anses särskilt lämplig för anställning i kåren. 2. Med kaptens tjänstegrad får anställas den som uppfyller kraven enligt 1 och dels fullgjort två krigsförbandsövningar, varav en i befattning på kompani- chefsnivå eller annan motsvarande tjänstgöring, dels genomgått särskild utbildning, dels under minst tre år utövat väl vitsordad ingenjörsverksamhet inom väg- och vattenbyggnadsfacket och därvid visat skicklighet och ledar- egenskaper och fortfarande är verksam inom facket. 3. Med kaptens tjänstegrad får också anställas den som dels genomgått för värnpliktigt plutonsbefäl föreskriven utbildning och särskild utbildning för fältarbetschef i regional stab eller har motsvarande militära kompetens, dels fullgjort två krigsförbandsövningar eller annan motsvarande tjänstgöring, dels under minst sex år utövat väl vitsordad ingenjörsverksamhet inom väg- och vattenbyggnadsfacket, varav minst tre år då han visat skicklighet och ledar- egenskaper som företagsledare eller som ledare för större avdelning, dels fortfarande är verksam inom facket och anses särskilt lämplig för anställning i kåren. Förordning (1987:195). 5 § Beslut om anställning i väg- och vattenbyggnadskåren meddelas i fråga om chefen och ställföreträdande chefen för kåren av regeringen och i fråga om den övriga personalen av chefen för armén. Beslut om befordran i kåren meddelas av chefen för armén. Anställning i kåren sker genom förordnande tills vidare. Bestämmelsen i 4 kap. -4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning att tjänst som myndighet tillsätter skall kungöras ledig till ansökan gäller inte anställning i kåren. Förordning (1981:168). 6 § Befordran i väg- och vattenbyggnadskåren får ske enligt följande. 1. Till kapten får befordras en löjtnant, som dels fullgjort två krigsförbands- övningar, varav en i befattning på kompanichefsnivå eller annan motsvarande tjänstgöring, dels genomgått särskild utbildning, dels visat skicklighet och ledaregenskaper som ingenjör inom väg- och vattenbyggnadsfacket och fortfarande är verksam inom facket. 2. Till major får befordras en kapten, som dels genomgått särskild utbildnings, dels fullgjort en väl vitsordad krigsförbandsövning i en befattning på lägst kompanichefsnivå, dels visat framstående skicklighet och ledaregenskaper såväl vid militär tjänstgöring som vid civil verksamhet inom väg- och vatten- byggnadsfacket. 3. Till överstelöjtnant får befordras en major, som visat synnerligen framstående skicklighet och ledaregenskaper såväl vid militär tjänstgöring som vid civil verksamhet inom väg- och vattenbyggnadsfacket. Förordning (1987:195). 7 § Reservofficer, som vunnit anställning i väg- och vattenbyggnadskåren, äger tillgodoräkna krigsförbandsövning som fullgjorts före inträdet i kåren vid tillämpning av 6 §. Kungörelse (1972:466). 8 § Endast den som visat duglighet och pålitlighet i tjänsten och i övrigt är lämplig må befordras. Tillfällig sjukdom utgör icke hinder för befordran. Befordran får icke ske utan medgivande av den som skall befordras. Den som icke vill komma i fråga till befordran skall bekräfta det skriftligen. Kungörelse (1972:466). 9 § Anställning i väg- och vattenbyggnadskåren upphör med utgången av det kalenderår, under vilket den anställde uppnår 55 års ålder. Den som är lägst kapten eller uppfyller för befordran till kapten föreskrivna villkor och som har visat särskild lämplighet för fortsatt tjänstgöring vid försvarsmakten får dock meddelas tillstånd att efter nämnda tid kvarstå i kåren intill utgången av det kalenderår, under vilket han uppnår 60 års ålder. Tillståndet får för- längas, varje gång med högst fem år, intill utgången av det kalenderår, under vilket han uppnår 70 års ålder. Förordning (1979:1179). 10 § har upphävts genom förordning (1979:1179). 11 § Anställning i väg- och vattenbyggnadskåren upphör för den som tillträder en tjänst som yrkesofficer. Av 7 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning följer att den som är anställd i väg- och vattenbyggnadskåren kan entledigas om han till följd av förlust eller nedsättning av arbetsförmågan förklaras oduglig till krigstjänst. Förordning (1987:195). 12 § Frågor om avskedande, avstängning eller läkarundersökning prövas i fråga om chefen och ställföreträdande chefen för väg- och vattenbyggnadskåren av statens ansvarsnämnd enligt bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i fråga om övrig personal av chefen för armén. I ärenden om läkarundersökning gäller även bestämmelserna i 22--25 §§ anställningsförordningen (1965:601). Beslut om rätt att kvarstå i väg- och vattenbyggnadskåren meddelas av chefen för armén. Frågor om en anställnings upphörande enligt 7 kap. 10 § lagen om offentlig anställning prövas av chefen för armén. För arbetstagare hos väg- och vattenbyggnadskåren gäller en ömsesidig uppsägningstid av tre månader. Den myndighet som prövar frågan om en anställnings upphörande får dock medge att anställningen upphör utan att föreskriven uppsägningstid iakttas. Förordning (1987:195). Tjänstgöring 13 § Tjänstgöringen i väg- och vattenbyggnadskåren uppdelas i följande tjänstgöringsperioder. a) Första tjänstgöringsperioden om 170 dagar, som fullgörs före utgången av det kalenderår, under vilket den tjänstgöringsskyldige uppnår 36 års ålder. b) Andra tjänstgöringsperioden om 150 dagar, som fullgörs efter utgången av det kalenderår, under vilket den tjänstgöringsskyldige uppnår 36 års ålder men före utgången av det kalenderår, under vilket han uppnår 47 års ålder. c) Tredje tjänstgöringsperioden om 60 dagar, som fullgörs efter utgången av det kalenderår, under vilket den tjänstgöringsskyldige uppnår 47 års ålder, men före utgången av det kalenderår, under vilket han uppnår 55 års ålder. d) Fjärde tjänstgöringsperioden om 20 dagar, som fullgörs efter utgången av det kalenderår, under vilket den tjänstgöringsskyldige uppnår 55 års ålder, men före utgången av det kalenderår, under vilket han uppnår 60 års ålder. I de angivna tjänstgöringstiderna inräknas inte in- och utryckningsdagar, om inte regeringen bestämmer annat. Förordning (1979:1179). 14 § Personal i väg- och vattenbyggnadskåren är skyldig att fullgöra första, andra och tredje tjänstgöringsperioderna. Den som utan att ha varit reservofficer vunnit anställning med kaptens tjänstegrad fullgör dock endast tredje tjänstgöringsperioden. Personal med överstelöjtnants eller majors tjänstegrad, som kvarstår i kåren efter 55 års ålder, skall - utöver första, andra och tredje tjänströrings- perioderna - fullgöra fjärde tjänstgöringsperioden. Kungörelse (1974:740). 15 § Reservofficer, som har fått anställning i väg- och vattenbyggnadskåren och för vilken bestämmelserna om tjänstgöring i reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten gäller, har rätt att tillgodoräkna sig annan fullgjord tjänstgöring enligt reservbefälsförordningen än första reserv- tjänstgöringen som tjänstgöringstid enligt denna kungörelse. Annan reservofficer än den som avses i första stycket har rätt att av tid före inträdet i kåren tillgodoräkna sig varje helt kalenderår från och med det, under vilket han erhållit anställning i reserv eller, i fråga om förtidsavgången reservofficer, som yrkesofficer -- dock tidigast det kalenderår, under vilket han har uppnått 27 års ålder -- till och med det, under vilket han har uppnått 36 års ålder, som en tiondel av den på första tjänstgöringsperioden belöpande tjänstgöringen och varje kalenderår därefter till och med det, under vilket han har uppnått 46 års ålder, som en tiondel av den på andra tjänstgöringsperioden belöpande tjänstgöringen. För den som utan att vara reservofficer har fått anställning i kåren efter 27 men före 36 års ålder, skall första tjänstgöringsperioden minskas med en tiondel för varje helt kalenderår från och med det, under vilket han har uppnått 27 års ålder till och med kalenderåret före inträdet i kåren. För den som har fått anställning i kåren efter 36 års ålder, skall andra tjänstgöringsperioden minskas med en tiondel för varje helt kalenderår från och med det, under vilket han har uppnått 36 års ålder till och med kalender- året före inträdet i kåren. Förordning (1987:195). 16 § Personal i väg- och vattenbyggnadskåren är skyldig att underkasta sig de jämkningar i den i 14 § föreskrivna tjänstgöringsskyldigheten som föreskrivs av regeringen, dock skall den sammanlagda tjänstgöringen före utgången av det kalenderår, under vilket vederbörande uppnår 55 års ålder, inte överstiga 380 dagar. Förordning (1979:1179). 17 § Envar av första, andra och tredje tjänstgöringsperioderna delas upp i krigsförbandsövningar, särskilda övningar, mobiliseringsövningar, befälskurser och annan tjänstgöring (tjänstgöringsomgångar). Inom varje tjänstgöringsomgång får högst sextio tjänstgöringsdagar uttas. Närmare bestämmelser om tjänstgöringsomgångarna meddelas av chefen för armén. Krigsförbandsövning får enligt bestämmande av chefen för armén eller den som han bemyndigar delas upp i två delomgångar med högst sex veckor mellan varje delomgång. Annan tjänstgöringsomgång än krigsförbandsövning får under förutsättning av vederbörandes medgivande delas upp enligt bestämmande av chefen för armén eller den som han bemyndigar, om detta är lämpligt ur utbildningssynpunkt eller särskilda tjänsteförhållanden påkallar det. Chefen för armén eller den som han bemyndigar får medge anstånd med full- görandet av den tjänstgöring som belöper på första, andra eller tredje tjänstgöringsperioden samt, om det krävs av utbildningsskäl eller annan anledning, avkorta varje tjänstgöringsperiod med högst tio dagar. Förordning (1987:195). 18 § Anställd i väg- och vattenbyggnadskåren, vilken till följd av sjukdom eller skada, vartill tjänstgöringen kan antagas hava varit orsak, icke del- tagit i tjänstgöring, vartill han inryckt, äger som tjänstgöringstid tillgodo- räkna sig den tid han sålunda varit tjänstledig. Tid för annan tjänstledighet skall ock tillgodoräknas under förutsättning att vederbörande deltagit i tjänstgöringen minst fyra femtedelar av den för tjänstgöringsomgången anbefallda tjänstgöringstiden. Kungörelse (1972:466). 19 § Personal i väg- och vattenbyggnadskåren är skyldig att tjänstgöra, utöver vad i 14 § sägs, i krig och då värnpliktiga eljest tagas i anspråk för rikets försvar eller säkerhet eller för fullgörande av beredskapsövning. Kungörelse (1972:466). 20 § Om frivillig tjänstgöring för personal i väg- och vattenbyggnadskåren samt om tillgodoräkning av sådan tjänstgöring och tjänstgöring enligt 19 § vid tillämpning av 14 § finnas särskilda bestämmelser. Kungörelse (1972:466). Avlöningsförmåner 21 § Om avlöningsförmåner till personalen i väg- och vattenbyggnadskåren finns bestämmelser i kollektivavtal. Förordning (1981:168). Premier 22 § har upphävts genom förordning (1981:168). 23 § har upphävts genom kungörelse (1972:466). 24 § har upphävts genom kungörelse (1972:466). 25 § har upphävts genom kungörelse (1972:466). 26 § har upphävts genom kungörelse (1972:466). 27 § har upphävts genom kungörelse (1972:466). 28 § har upphävts genom kungörelse (1972:466). Överklagande 29 § Beslut i ärenden om tjänstetillsättning överklagas hos försvarets personalnämnd. Nämndens beslut får inte överklagas. I fråga om överklagande av andra beslut enligt denna kungörelse tillämpas 18 § allmänna verksstadgan (1965:600). Förordning (1987:195). 30 § Personal i väg- och vattenbyggnadskåren, som är anställd i kåren med tillämpning av bestämmelserna i kungörelsen (1951:497) angående väg- och vattenbyggnadskåren och som år 1963 uppnår högst 42 års ålder, äger övergå till anställning i kåren med tillämpning av bestämmelserna i denna kungörelse efter ansökan senast den 31 december 1963. Därvid skall iakttagas att envar äger som tjänstgöring samt för befordran och premier tillgodoräkna före övergången fullgjord tjänstgöring i kåren samt att reservofficer, som vunnit anställning i kåren, jämväl äger i angivna hänseenden tillgodoräkna tid före inträdet i kåren enligt de grunder som angivits i 15 § andra stycket, varvid dock tid för anställning på aktiv stat icke må tillgodoräknas för premier. Kungörelse (1972:466). Övergångsbestämmelser 1987:195 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. De nya bestämmelserna i 15 § tillämpas inte på personal som har anställts i reserv före förordningens ikraftträdande.