Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1961:675 · Visa register
Statens avtalsnämnds cirkulär (1961:675) till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för beräkning av sysselsättningsgrad för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1961-12-21
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1159
Upphävd: 1989-01-01
I enlighet med av Kungl. Maj:t den 17 november 1961 lämnat bemyndigande får statens avtalsnämnd meddela följande grunder för beräkning av sysselsättningsgrad enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) för deltidsanställda fastighetsarbetare i statens tjänst, vilkas arbets- och löneförhållanden reglerats i kollektivavtal, upprättat i enlighet med mellan statens avtalsnämnd och statstjänarkartellen träffat ramavtal till kollektivavtal för deltidsanställda fastighetsarbetare. Vid tillämpningen av SPR skall med minst halvtidstjänstgöring förstås en arbetstid av minst 21 timmar 15 minuter i genomsnitt per vecka. Anm.: I vad avser tid före genomförandet av arbetstidsförkortningen till 45 timmars arbetsvecka skall med minst halvtidstjänstgöring förstås minst hälften av den längre veckoarbetstid, som då varit för heltidstjänstgöring normalt gällande. Vid beräkning av veckoarbetstiden skall följande gälla: Enligt avtalet i arbetslistan fastställd summa fast ersättning per år (årslönen) divideras med den för ortsgruppen i avtalet för året fastställda timlönen och kvoten divideras därefter med 50. Av den sålunda framräknade veckoarbetstiden framgår, huruvida i SPR angivna krav på minst halvtidstjänstgöring uppfyllas eller ej. Statens Avtalsverk cirkulär (1967:662).