Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1961:384 · Visa register
Kungörelse (1961:384) om avskrivning av lån för studier
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1961-06-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:715
1 § Denna kungörelse äger tillämpning på lån för studier, som utlämnats med stöd av reglementet den 15 juni 1939 (nr 290) för utdelning av räntefria lån för universitetsstudier, kungörelserna den 11 oktober 1946 (nr 676) angående statlig kreditgaranti för lån åt den, som avlagt akademisk eller därmed jämförlig examen, den 30 april 1948 (nr 210) angående statlig kreditgaranti för lån åt den, som genomgått polisskola, den 16 juni 1950 (nr 469) angående studielån med statlig kreditgaranti, den 30 juni 1952 (nr 570) angående studielån med statlig kreditgaranti åt s. k. flyktingstudenter och den 31 maj 1957 (nr 276) med särskilda bestämmelser om studielån åt flyktingstudenter samt allmänna studiehjälpsreglementet den 30 maj 1958 (nr 326) ävensom kungörelsen den 30 juni 1959 (nr 436) med särskilda bestämmelser om studielån åt vissa utländska studerande. Förordning (1994:715). 2 § Lån avskrives med tjugufem procent på första förfallodagen för amortering enligt fastställd amorteringsplan. Avskrivningen beräknas på lånets kapitalskuld vid nämnda tidpunkt. Har lån sammanlagts med annat lån, som tidigare avskrivits enligt denna kungörelse, skall den del av kapitalskulden, som belöper på sistnämnda lån, undantagas från det belopp, varå avskrivning beräknas. 3 § Återbetalas lån till tre fjärdedelar på grund av uppsägning, som skett före den förfallodag som angives i 2 § första stycket, avskrives återstående fjärdedel vid återbetalningen, om ej annat följer av andra stycket. Har lån beviljats eller uppburits på grund av att låntagaren lämnat oriktiga uppgifter eller försummat att lämna uppgifter eller ha eljest förutsättningarna för låns beviljande väsentligen brustit, och uppsäges i anledning härav lånet helt eller delvis, skall avskrivning ej ske för uppsagt lånebelopp. 4 § Efter avskrivning skall lånet amorteras enligt fastställd amorteringsplan. 5 § Avlider låntagare, innan avskrivning skett, skall lånet, där ej särskilda skäl äro däremot, efter anmälan av dödsboet så snart ske kan avskrivas i den omfattning, som angives i 2 och 3 §§. 6 § Avskrivning verkställes av den kreditanstalt, som förvaltar lånet. Låntagaren skall underrättas om avskrivningen. Föreligger för kreditanstalten tvekan rörande avskrivningsbeloppets beräkning eller åtnöjes icke låntagare med anstaltens åtgärder, skall anstalten med eget yttrande för prövning och avgörande underställa ärendet Centrala studiestödsnämnden, i fråga om lån med statlig kreditgaranti och lån ur statens lånefond för universitetsstudier samt lån ur allmänna studielånefonden. Låntagares erinran mot avskrivningsbeloppets beräkning skall, med angivande av skälen, ingivas till kreditanstalten inom trettio dagar efter erhållandet av anstaltens besked om avskrivning. Förordning (1994:715). 7 § Medel till avskrivning av lån med statlig kreditgaranti rekvireras av kreditanstalten hos Centrala studiestödsnämnden i god tid före avskrivningen. Efter framställning av Centrala studiestödsnämnden utbetalar statskontoret avskrivningsbeloppet till kreditanstalten. Förordning (1994:715). 8 § Beslut av Centrala studiestödsnämnden i ärende om avskrivning får inte överklagas. Förordning (1994:715). 9 § De ytterligare föreskrifter, som fordras för tillämpningen av denna kungörelse, utfärdas av Centrala studiestödsnämnden, i fråga om lån med statlig kreditgaranti, lån ur statens lånefond för universitetsstudier samt lån ur allmänna studielånefonden. Förordning (1994:715). Övergångsbestämmelser 1961:384 1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1961. 2. Avskrivning av lån, för vilket amortering enligt fastställd amorteringsplan har eller skulle ha påbörjats före den 1 juli 1961, sker på den första efter den 30 juni 1961 infallande förfallodagen för amortering och beräknas å kapitalskulden den 1 juli 1961 med avdrag för oguldet lånebelopp, som före avskrivningstillfället förfallit till betalning och beträffande vilket anstånd i vederbörlig ordning med framflyttning av amorteringsplanen icke medgivits. 3. Vad i 3 och 5 §§ sägs skall äga motsvarande tillämpning på lån, som avses i p. 2., med iakttagande av, såvitt avser 3 §, att amortering, som enligt den före uppsägningen gällande amorteringsplanen var förfallen till betalning den 30 juni 1961, skall frånräknas vid avskrivningsbeloppets beräkning och, såvitt avser 5 §, att lånet avskrives i den omfattning som angives i p. 2. 4. Är amorteringsplan fastställd före den 1 juli 1961, skall kreditanstalten, efter framställning av låntagaren, ändra amorteringsplanen så, att den kapitalskuld, som återstår efter avskrivningen och som icke är till betalning förfallen, återbetalas från och med första efter ändringen infallande förfallodag per betalningstermin med lika stort belopp inom den ursprungliga amorteringstiden. Äro olika amorteringsbelopp ursprungligen fastställda för skilda perioder av amorteringstiden, skall dock, i den mån så kan ske, varje amortering minskas med lika stort belopp. Låntagares framställning om ändrade villkor skall ingivas till kreditanstalten inom sextio dagar efter erhållandet av anstaltens besked om avskrivning. 5. Avskrivning av lån, varå amortering enligt fastställd amorteringsplan förfaller till betalning under juli 1961, skall verkställas senast före utgången av nämnda månad.