Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1961:38 · Visa register
/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1961:38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet;
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1961-02-10
Ändring införd: t.o.m. SFS1974:19
Övrigt: Bilagor finns inte med här.
Författningen har upphävts genom: SFS1988:988
Upphävd: 1989-01-01 överg.best.
Sedan den 6 november 1959 avtal, vars lydelse i engelsk text och svensk översättning bilaga /k/ (bilaga 1) /-k/ vid denna kungörelse utvisar, slutits mellan Sverige och Irland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, har Kungl. Maj:t -- med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt -- funnit gott /k/ dels /-k/ förordna, att ifrågavarande avtal skall för Sveriges del lända till efterrättelse och tillämpas med ledning av sin lydelse i den svenska översättningen samt under iakttagande av härvid såsom bilaga /k/ (bilaga 2) /-k/ fogade anvisningar; /k/ dels ock /-k/ föreskriva, att det skall åligga skattskyldig att, utan hänsyn till att enligt avtalet allenast viss del av hans inkomst eller förmögenhet skall taxeras här i riket, likväl avgiva alla de uppgifter till ledning för taxeringen, vilka han varit skyldig lämna, därest lindring i skattskyldigheten ej skolat äga rum. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.) Övergångsbestämmelser 1961:38 Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet skola, såvitt angår kupongskatt, första gången tillämpas med avseende å utdelning, som blivit tillgänglig för lyftning efter den 31 december 1958 och icke förfallit till betalning sistnämnda dag eller tidigare. I övrigt skola kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet första gången tillämpas med avseende å 1960 års taxering. Beträffande 1960 års taxering skall iakttagas, att om någon enligt avtalet är berättigad till befrielse från skattskyldighet han må, därest dylik befrielse icke erhållits, därom föra talan inom den tid och i den ordning, varom förmäles i 100 och 104 §§ taxeringsförordningen. Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 17 juni 1955 (nr 457) angående mellan svenska regeringen och Irlands regering träffat avtal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomster, härrörande från sjö- och luftfartstrafik; dock att sistnämnda kungörelse alltjämt skall äga tillämpning såvitt avser 1959 års taxering eller eftertaxering för år 1959 eller tidigare år. Övergångsbestämmelser 1988:988 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. 2. Genom förordningen upphävs a) kungörelsen (1961:38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, b) kungörelsen (1962:450) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, c) kungörelsen (1974:17) om kupongskatt för person som är bosatt på Irland, m. m. 3. De angivna författningarna tillämpas fortfarande på inkomst och realisationsvinst som förvärvas före den 1 januari 1989 och på förmögenhet som taxeras före år 1990.