Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1961:291 · Visa register
Kungörelse (1961:291) angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1961-06-02
Sedan ratifikation skett av en den 16 mars 1961 mellan Sverige och Norge träffad överenskommelse angående tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag -- av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar-- har Kungl. Maj:t, med stöd av riksdagens bemyndigande, funnit gott förordna, att överenskommelsen skall för Sveriges del lända till efterrättelse från och med den 25 juni 1961. Överenskommelse mellan Sverige Overenskomst mellom Norge og och Norge angående tullättnader Sverige om toll-lettelser m.v. m.m. vid flottning i svensk-- ved flötning i norsk/svenske norska vattendrag vassdrag Kungl. svenska regeringen och Den norske og den svenske regje- kungl. norska regeringen hava ring har truffet fölgende overens- träffat följande överenskommelse komst om toll-lettelser m.v. ved angående tullättnader m.m. vid flötning i norsk/svenske vassdrag. flottning i svensk-norska vatten- drag. Artikel 1 Artikkel 1 Maskiner, redskap och verktyg Maskiner, redskap, verktöy og samt annan materiel, avsedda för annet materiell bestemt til bruk flottningsverksamheten eller för ved flötningen eller ved ivare- flottgodsets omhändertagande takelsen av flötningsvirket etter efter flottningen, ävensom livs- flötningen, samt proviant for förnödenheter för flottningsman- flötningsmannskapene, kan föres skapet må föras från den ena fra det ene land til det andre staten till den andra utan tull uten erleggelse av toll eller eller annan in- eller utförsel- andre inn- eller utförselsavgifter avgift och utan hinder av andra og uten hinder av andre eksport- import- och exportförbud än så- og importforbud enn de som er dana, som stadgats med hänsyn fastsatt av helsemessige og till allmän hälsovård eller sikkerhetsmessige grunner eller säkerhet eller till förekomman- tjener til beskyttelse mot dyre- de av djur- eller växtsjukdom. og plantesykdommer. Vid överförande som nu sagts Ved overföring av varer som er skola tillämpas de föreskrifter nevnt her skal tillempes de for- om anmälan och kontroll, som skrifter for angivelse og kontroll meddelas av de båda staternas som blir fastsatt av begge staters tullmyndigheter. tollmyndigheter. Artikel 2 Artikkel 2 Det åligger myndigheterna i varde- Det påligger myndighetene i hvert ra staten att tillåta dem som an- land å tillate den som er ansvarlig svara för, leda eller deltaga i for, leder av eller deltar i flöt- flottningsarbetet att i och för ningsarbeidet, å overskride grensen flottningen överskrida gränsen, hvor dette passer best for flöt- varhelst detta för flottnings- ningen under og i forbindelse med arbetet är lämpligt, ävensom flötningsarbeidet. Det skal i att lämna dem största möjliga störst mulig utstrekning gis let- lättnad med avseende å legitima- telser med hensyn til legitimasjon tion samt beträffande tid, varun- og tidsrom i hvilke grensen kan der gränsen må överskridas och overskrides og opphold i landet kan och vistelse ske inom staten. skje. Artikel 3 Artikkel 3 Överenskommelsen skall ratificeras Overenskomsten skal ratifiseres och ratifikationsinstrumenten sko- og ratifikasjonsdokumentene skal la utväxlas i Oslo snarast möjligt. utveksles i Oslo snarest mulig. Överenskommelsen träder i kraft en Overenskomsten trer i kraft en månad efter det ratifikationsin- måned etter at ratifikasjonsdoku- strumenten utväxlats och förbli- mentene er utvekslet. ver gällande intill dess två år Hver av statene kan si opp over- förflutit från den dag någondera enskomsten med en frist av to år. staten uppsagt densamma.