Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1960:198 · Visa register
Kungörelse (1960:198) med anledning av Sveriges tillträde till den i Stockholms den 4 januari 1960 undertecknade konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1960-05-13
Övrigt: Bilaga B ändrad enligt SFS1991:1399. Bilaga E ändrad enligt SFS1990:736. Bilaga H ändrad enligt SFS1991:1740. Bilagorna finns inte med här. Konventionstexten finns inte med här.
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1607
Upphävd: 1995-01-01 överg.best.
Kungl. Maj:t har funnit gott tillkännagiva, att den i Stockholm den 4 januari 1960 undertecknade konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen med stöd av riksdagens beslut ratificerats av Sverige den 1 april 1960. Sedan konventionen ratificerats jämväl av Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien och Österrike har densamma i enlighet med bestämmelserna i artikel 40 i konventionen trätt i kraft den 3 maj 1960. Konventionen har i svensk text den lydelse som härvid fogad bilaga, i vilken jämväl den engelska texten medtagits, utvisar. Kungl. Maj:t föreskriver, att konventionen skall införas i tullverkets författningssamling. Det åligger generaltullstyrelsen att i samråd med kommerskollegium och, då anledning förekommer, statens jordbruksnämnd utfärda de föreskrifter, vilka föranledas av beslut, som fattas av det i artikel 32 i konventionen omförmälda rådet och av Kungl. Maj:t för ändamålet överlämnas till generaltullstyrelsen. Föreskrifterna skola fortlöpande införas i tullverkets författningssamling. Regeringen ger till känna att bilaga B till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-konventionen) en ligt beslut av frihandelssammanslutningens råd har den ändrade lydelse som framgår av bilaga 2 till frihandelsförordningen (1987:1185). Förordning (1991:1399). Övergångsbestämmelser 1994:1607 1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.