Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:147 · Visa register
Kungörelse (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1959-04-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:703
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:238
Upphävd: 1995-07-01
1 § Befattningshavare vid lots- och fyrstaten, som är värnpliktig eller fast anställd vid krigsmakten, är tjänstgöringsskyldig vid krigsmakten endast i den utsträckning som angives i denna kungörelse. 2 § 1 mom. Värnpliktig skall fullgöra första tjänstgöring (tjänstgöring i en följd) jämlikt 27 § 1 mom. värnpliktslagen men är därutöver befriad från tjänstgöring vid krigsmakten. Den som icke är distriktsbefäl eller tjänstgör i annan befattning på distriktsexpedition är dock skyldig att fullgöra tjänst- göring jämlikt 28 § värnpliktslagen under förutsättning att sjöfartsstyrelsen anmält till Försvarsmakten, att vederbörande icke erfordras för sin tjänst vid lots- och fyrstaten. 2 mom. Tjänstgöring jämlikt 28 § värnpliktslagen fullgöres enligt Försvarsmakten bestämmande företrädesvis vid marinens kustbevakning på kustbevakningsstation i närheten av den tjänstgöringsskyldiges ordinarie stationseringsort. Förordning (1994:703). 3 § Den som är fast anställd inom försvarsmakten skall fullgöra den tjänstgöring som åligger honom där. Den som är anställd som reservofficer i marinen är dock befriad från tjänstgöring inom försvarsmakten under höjd beredskap, om inte Sjöfartsverket anmält till Försvarsmakten att han inte behövs för tjänstgöring vid lots- och fyrstaten. Förordning (1994:703). 4 § 1 mom. Bestämmelserna i 2 § skola i tillämpliga delar gälla jämväl för sådan personal över värnpliktsåldern, som avgått från anställning i någon av krigsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren och beträffande vilken, enligt vad därom särskilt stadgas, värnpliktslagen är tillämplig även efter värnpliktstidens utgång. 2 mom. Vad i 2 § stadgas om tjänstgöring jämlikt värnpliktslagen skall gälla jämväl motsvarande tjänstgöring jämlikt lagen om vapenfria värnpliktiga.