Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1957:154 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:154) om tillämpning av en mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland sluten konvention om social trygghet
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1957-05-10
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:106
Upphävd: 1988-05-01
Sedan mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland den 9 juni 1956 slutits konvention om social trygghet - i svensk text av den lydelse härvid fogade bilaga utvisar - har Kungl. Maj:t funnit gott dels giva vederbörande tillkänna, att konventionen skall lända till efterrättelse från och med den 1 juni 1957, dels ock förordna som följer. 1 § Ersättning för utgifter för sjukvård, som enligt konventionen tillkommer person, vilken icke är medlem av allmän sjukkassa, skall utgivas av sjukkassa för den ort, där vården erhålles. Lokalsjukkassa äger återfå sålunda utgivet belopp från vederbörande centralsjukkassa. 2 § Pensionsstyrelsen, riksförsäkringsanstalten, arbetsmarknadsstyrelsen och socialstyrelsen skola, var för sitt ämbetsområde, anses som behörig myndighet vid tillämpning av konventionen. Ärenden, som angå tillämpning av artiklarna 8 och 33, skola dock handläggas av Kungl. Maj:t.