Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1955:32 · Visa register
Kungörelse (1955:32) angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter tillhörande försvaret
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1955-02-11
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:446
Upphävd: 1991-07-01
Ansökningar med tillhörande handlingar (ansökningshandlingar), avseende erhållande av anställning hos myndighet tillhörande försvaret, skola återställas till sökande snarast efter besvärstidens utgång eller, om vederbörande ej anträffas, utgallras sedan ett år förflutit från den 31 december det år, då handlingarna inkommit, dock med undantag för a) den anställdes ansökningshandlingar, b) ansökningshandlingar i ärenden, som falla under Kungl. Maj:ts prövning och avgörande, samt c) ansökningshandlingar i ärenden, i vilka besvär anförts, i vad desamma tillhört handlingarna i besvärsmålet. Ansökningshandlingar, som ingivits utan att avse viss ledigförklarad tjänst (beställning, befattning), skola återställas till den sökande eller, om denne ej är anträffbar, utgallras då de icke längre erfordras. Innan ansökningshandlingar återställas eller utgallras skall i vederbörligt diarium (motsvarande handling) anteckning om återställandet eller utgallringen ske; vid återställande skall dessutom på själva ansökningen anteckning härom göras.