Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1954:828 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:828) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1954-12-30
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:1044
Upphävd: 1988-01-01 överg.best.
Regeringen föreskriver att kungörelsen (1954:828) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier, skall upphöra att gälla i förhållandet mellan Sverige och Aden. Förordning (1984:340). Övergångsbestämmelser 1984:340 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. De upphävda bestämmelserna skall dock fortfarande tillämpas i fråga om kupongskatt som blivit tillgänglig för lyftning före ikraftträdandet. 1986:733 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. 2. Genom förordningen upphävs, i förhållandet mellan Sverige och Jamaica, kungörelsen (1954:827) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 18 december 1953 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter samt kungörelsen (1954:828) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier. 3. De angivna kungörelserna tillämpas fortfarande i förhållandet mellan Sverige och Jamaica på aktieutdelning som betalas eller tillgodoförs före den 1 januari 1987 och på annan inkomst som förvärvas före den 1 januari 1987. 1987:1044 De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande, för de stater och det territorium på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före år 1989.