Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1954:671 · Visa register
Cirkulär (1954:671) till de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter angående upplåtelse av lokaler åt folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1954-11-05
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:340
Upphävd: 2008-08-01
Kungl. Maj:t har - med hänsyn till svårigheten flerstädes för folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer att få disponera över för verksamheten erforderliga lokaler - funnit gott göra de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter uppmärksamma på angelägenheten av att skolornas och utbildningsanstalternas lokaler, i den mån dessa icke på grund av gällande bestämmelser skola upplåtas för ovan avsedd föreningsverksamhet, frivilligt upplåtas härför i så stor utsträckning som möjligt och på skäliga villkor samt att därvid upplåtelse även sker till politiska organisationer. Kungl. Maj:t vill vidare erinra om att vid planering av byggnader för skolor och utbildningsanstalter hänsyn bör, där så lämpligen kan ske, tagas till önskvärdheten, att lokalerna skola kunna användas även för ovan omförmäld föreningsverksamhet.