Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1953:255 · Visa register
/r1/ Kungl. Maj:ts förordning (1953:255) angående höjning av vissa olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar åt tvångsarbetare och fångar m.fl.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1953-05-22
Ändring införd: t.o.m. SFS1955:470
Sjukpenning eller livränta, som utgår enligt förordningen den 24 mars 1938 (nr 102) om olycksfalls- och yrkessjukdomsersättning åt tvångsarbetare m.fl. eller förordningen samma dag (nr 103) om olycksfalls- och yrkessjukdomsersättning åt fångar m.fl. och avser olycksfall som inträffat eller sjukdom som yppats under åren 1941-1948, skall för tiden efter den 30 juni 1953 bestämmas efter en årlig arbetsförtjänst av högst tvåtusenfyrahundrasjuttio kronor. Övergångsbestämmelser 1955:470 Denna förordning träder ikraft den 1 januari 1956 men äger icke tillämpning å ersättning, som belöper å tid dessförinnan. Genom denna förordning upphävas förordningen den 2 juni 1950 (nr 295) om tillägg av statsmedel å vissa ersättningar enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete m.m., såvitt angår tillägg till ersättning, vilken skall omregleras enligt denna förordning, ävensom förordningen den 22 maj 1953 (nr 255) angående höjning av vissa olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar åt tvångsarbetare och fångar m.fl., i vad avser ersättning, som skall omregleras enligt denna förordning.