Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:691 · Visa register
Lag (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan
Departement: Finansdepartementet S5
Utfärdad: 1951-10-26
Omtryck: SFS 1993:1055
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:510
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:1592
Upphävd: 2000-01-01
1 § Sådan församlingsskatt enligt 21 kap. kyrkolagen (1992:300), som efter kyrkofullmäktiges beslut eller annars debiteras efter samma grunder som gäller för debitering av kommunalskatt, skall påföras den, som den 1 november året före inkomståret inte tillhörde Svenska kyrkan, efter endast 25 procent av det för debiteringen bestämda beloppet. Vad nu sagts gäller också den som tillhörde Svenska kyrkan men inte varit folkbokförd här i riket under någon del av inkomståret. Lag (1992:1189). 2 § Det åligger skattemyndighet att vid debitering av slutlig skatt beakta rätt till skattenedsättning, som tillkommer den skattskyldige enligt 1 §. Vid beräkning av preliminär skatt åligger det skattemyndigheten att beakta rätt till sådan skattenedsättning som tillkommer den skattskyldige enligt 1 § första meningen. Lag (1997:510). 3 § har upphävts genom lag (1973:932). 4 § Har rätt till skattenedsättning enligt 1 § inte beaktats äger den skattskyldige söka rättelse hos skattemyndigheten. Därvid tillämpas bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om omprövning. Lag (1997:510). 5 § I denna lag förstås med taxeringsår: det kalenderår under vilket den taxering, till vilken avgifterna hänföra sig, av skattemyndighet i första instans verkställes; samt inkomstår: det kalenderår, som närmast föregått taxeringsåret. Lag (1990:342). 6 § Konungen äger utfärda närmare bestämmelser för tillämpning av denna lag. Övergångsbestämmelser 1986:1243 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas första gången i fråga om församlingsskatt som påförs på grund av 1989 års taxering. 1990:342 Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991. 1991:502 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. 1992:495 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om preliminär skatt för år 1993. 1992:496 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om preliminär skatt för år 1993 och slutlig skatt på grund av 1994 års taxering. Lag (1992:1189). 1997:510 Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången i fråga om slutlig skatt enligt 1999 års taxering och i fråga om preliminär skatt för inkomståret 1998.