Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:680 · Visa register
Religionsfrihetslag (1951:680)
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1951-10-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1212
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:1593
Upphävd: 2000-01-01
Om religionsfrihet 1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse. 2 § Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med andra. 3 § För offentlig gudstjänst gälle ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde. 4 § Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan verkan. Med trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för religiös verksamhet, vari ingår att anordna gudstjänst. 5 § har upphävts genom lag (1976:1004). 6 § har upphävts genom lag (1995:1212). 7 § har upphävts genom lag (1995:1212). 8 § har upphävts genom lag (1995:1212). 9 § har upphävts genom lag (1995:1212). 10 § har upphävts genom lag (1995:1212). 11 § har upphävts genom lag (1995:1212). 12 § har upphävts genom lag (1995:1212). 13 § har upphävts genom lag (1995:1212). 14 § har upphävts genom lag (1995:1212). 15 § har upphävts genom lag (1995:1212). 16 § har upphävts genom lag (1995:1212). 17 § har upphävts genom lag (1995:1212). 18 § har upphävts genom lag (1995:1212). 19 § har upphävts genom lag (1995:1212). Övergångsbestämmelser 1951:680 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952. Den som vid lagens ikraftträdande tillhör svenska kyrkan skall även därefter anses tillhöra kyrkan, sä länge han fyller de fordringar för tillhörighet till kyrkan, som äro angivna i 6 §, och ej i föreskriven ordning anmält sitt utträde. Hava i fall som avses i 7 § andra stycket föräldrarna träffat överenskommelse med den innebörd som där angives och har överenskommelsen, innan denna lag trätt i kraft, blivit skriftligen upprättad och före äktenskapets ingående uppvisad för vigselförrättaren, skall vad i lagrummet sägs om sådan överenskommelse äga tillämpning, även om denna icke skett med vittnen. Vad i lag eller författning är stadgat om främmande trossamfund och främmande trosbekännare skall, efter denna lags ikraftträdande, avse annat trossamfund än svenska kyrkan och medlemmar i sådant samfund. Genom denna lag upphävas: 1. förordningen den 30 juni 1838 (nr 28 s. 1) angående mosaiske trosbekännares skyldigheter och rättigheter här i riket; 2. förordningen den 11 december 1868 (nr 76 s. 1) angående särskilda sammankomster för andaktsövning; 3. förordningen den 16 november 1869 (nr 60 s. 1) angående ansvar för den, som söker förmå annan till avfall från den evangeliskt lutherska läran; 4. 1 och 4 §§ förordningen den 31 oktober 1873 (nr 71 s. 1) angående ändring i vissa delar av kyrkolagen med därtill hörande författningar; samt 5. förordningen den 31 oktober 1873 (nr 71 s. 3) angående främmande trosbekännare och deras religionsövning; dock skall fortfarande gälla vad i 18 § av förordningen är stadgat om ansvar för fel eller försummelse av främmande församlings föreståndare eller präst i avseende på honom åliggande anteckningar i kyrkobok angående borgerliga förhållanden eller meddelande av ämbetsbevis därom. 1995:12 Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.