Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:149 · Visa register
Förordning (1951:149) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till viss av Aktiebolaget Tegefors verk grundad stiftelse, m.m.
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1951-03-30
1 §. Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig inkomstskatt äger Aktiebolaget Tegefors verk njuta avdrag för belopp, som enligt ett mellan statens bränslekommission för Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt bolaget, å andra sidan, i juli 1948 träffat avtal under beskattningsåret tillgodoförts Stiftelsen Tegefors verks fond för konjunkturutjämnande, sociala och skogsförbättrande åtgärder. 2 §. Skyldighet att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet föreligger icke för den i 1 § nämnda stiftelsen eller för den i ifrågavarande avtal omförmälda Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrien, såvitt angår i nyssnämnda paragraf avsedda medel eller avkastning därav. 3 §. Medel, vilka utbetalas från någon av de stiftelser, som angivas i 2 §, till det i 1 § nämnda bolaget, skola hos detta upptagas såsom intäkt av rörelse för det beskattningsår, då medlen kommit bolaget till godo. Vad i första stycket sägs angående av stiftelse till bolaget utbetalade medel skall äga motsvarande tillämpning beträffande sådana stiftelsens medel, vilka eljest kommit bolaget till godo. 4 §. Kungl. Maj:t äger utfärda för tillämpning av denna förordning erforderliga föreskrifter.