Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1950:335 · Visa register
Kungörelse (1950:335) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1950-06-16
1 § Bestämmelserna i förordningen den 2 juni 1950 angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, skola på grund av vad i 1 § 2 mom. förordningen sägs tillämpas jämväl beträffande dels ersättning, som med tillämpning av grunderna i förordningen den 18 juni 1909 (nr 89) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, utgives för tid efter den 30 juni 1950, dels ock ersättning, som med tillämpning av grunderna i förordningen den 18 juni 1927 (nr 234) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, utgives för tid efter den 30 juni 1950 i anledning av kroppsskada, som före den 1 januari 1949 drabbat till fast anställt eller indelt manskap hörande person eller som före den 1 juli 1950 drabbat i sagda förordning den 18 juni 1927 avsedd värnpliktig eller person, vilken med avseende å den årliga arbetsförtjänstens beräkning jämställts med värnpliktig. 2 § Beträffande utbetalning av ersättning enligt omförmälda förordning den 2 juni 1950 skola stadgandena i 8 och 9 §§ kungörelsen den 16 juni 1950 (nr 334) med tillämpningsföreskrifter till militärersättningsförordningen den 2 juni 1950 (nr 261) äga motsvarande tillämpning.