Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1949:697 · Visa register
Brev (1949:697) till riksarkivet angående instruktion för stadsarkivet i Malmö
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1949-12-29
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:448
Upphävd: 1991-07-01
---------------------------------------------------- Kungl. Maj:t utfärdar följande Instruktion för stadsarkivet i Malmö Denna instruktion länder till efterrättelse från och med den 1 januari 1950 från och med vilken dag kungl. breven den 12 december 1902 angående befrielse för staden Malmö från skyldighet att överlämna arkivalier till landsarkivet i Lund och den 23 oktober 1903 angående rätt för tre församlingar i Malmö att överlämna sina äldre arkivalier till stadsarkivet i Malmö ävensom de bestämmelser i övrigt, som må vara häremot stridande, upphöra att gälla. -----------------------------------------------------