Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1949:464 · Visa register
Kungörelse (1949:464) angående tillämpning av vissa bestämmelser om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1949-08-04
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1098
Upphävd: 2010-10-01
Kungl. Maj:t har - sedan överenskommelsen den 17 februari 1949 mellan Sverige och Finland om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar numera ratificerats - funnit gott förordna, att de i lagen den 28 april 1949 (nr 183) om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar omförmälda artiklarna I - V i nämnda överenskommelse ävensom den därtill hörande stadgan skola lända till efterrättelse här i riket från och med den 1 september 1949 och så länge överenskommelsen är giltig.