Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1948:803 · Visa register
Kungörelse (1948:803) med förordnande jämlikt 4 § 4 mom. andra stycket lagen den 17 juni 1948 (nr 434) angående införande av nya lagen om försäkringsrörelse
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1948-12-17
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1278
Upphävd: 1994-01-01
Kungl. Maj:t har, med stöd av 4 § 4 mom. andra stycket lagen den 17 juni 1948 angående införande av nya lagen om försäkringsrörelse, funnit gott förordna, att vad i 292 § sistnämnda lag är stadgat skall från och med den 1 januari 1949 gälla samtliga bolag, å vilka nya lagen om försäkringsrörelse skall äga tillämpning.