Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1948:240 · Visa register
Kungörelse (1948:240) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur luftfartslånefonden
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1948-05-14
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1263
Upphävd: 1996-01-01
1 § Lån ur luftfartslånefonden beviljas av Kungl. Maj:t dels för inköp av flygplan, som skola användas i yrkesmässig luftfart, samt delar och tillbehör därtill, dels ock för uppförande av för yrkesmässig luftfart erforderliga byggnader och andra anläggningar. 2 § Ansökning om lån skall innehålla uppgifter om -- förutom det sökta lånets belopp och den säkerhet sökanden kan ställa -- flygplantyp, materielslag och avsedd användning samt, när fråga är om uppförande av byggnader eller andra anläggningar, kostnadsberäkningar, ritningar och situationsplan. 3 § Beviljat lån utlämnas av statskontoret mot av ämbetsverket godkänd skuldförbindelse jämte den säkerhet, som kan hava av Kungl. Maj:t fastställts vid lånets beviljande. 4 § Å lyftat lånebelopp skall utgå ränta, räknat från lyftningsdagen, enligt vad särskilt finnes föreskrivet. Lånet skall återbetalas under viss av Kungl. Maj:t bestämd tidrymd, dock högst tio år för flygplan samt delar och tillbehör därtill och fyrtio år för byggnader eller andra anläggningar, allt räknat från första lyftningsdagen; låntagaren dock obetaget att före lånetidens utgång på en gång inbetala ogulden del av lånet. Å kapitalbelopp, som ej gäldas inom föreskriven tid, skall utgå dröjsmålsränta enligt i särskild ordning fastställda grunder. 5 § Fullgör icke låntagaren sina förpliktelser i fråga om räntelikvid eller amortering, skall det, efter anmälan av statskontoret, ankomma på Kungl. Maj:t att bestämma, huruvida eller i vad mån erhållet lån skall genast återbetalas. Övergångsbestämmelser 1948:240 Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1948, då kungörelsen den 16 december 1927 (nr 490) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur luftfartslånefonden skall upphöra att gälla; dock skall sistnämnda kungörelse fortfarande äga tillämpning beträffande lån, som beviljats före den 1 juli 1948.