Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:339 · Visa register
Förordning (1947:339) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1947-06-30
1 §. Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt äger skattskyldig njuta avdrag för belopp, som enligt särskilda, mellan statens bränslekommission för Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt svenska cellulosaföreningen, svenska trämasseföreningen och svenska trävaruexportföreningen, å andra sidan, den 1 april respektive den 8 maj 1947 träffade avtal under beskattningsåret tillgodoförts stiftelsen cellulosaindustriens konjunkturutjämningsfond, stiftelsen trämasseindustriens konjunkturutjämningsfond eller stiftelsen trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond. Medel, vilka utbetalas från någon av stiftelserna till skattskyldig, som äger njuta avdrag för till stiftelsen inbetalade belopp, skola hos mottagaren upptagas såsom intäkt av rörelse för det beskattningsår, då medlen kommit honom till godo. 2 §. I 1 § nämnda stiftelser äro icke skyldiga att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet. 3 §. Kungl. Maj:t äger utfärda för tillämpning av denna förordning erforderliga föreskrifter.