Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1944:285 · Visa register
Kungörelse (1944:285) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 24 mars 1944 (nr 133) om kastrering
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1944-05-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:390
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:455
Upphävd: 2013-01-01
1 § Ansökan hos socialstyrelsen om tillstånd till kastrering får göras 1. av den som avses med ansökningen; 2. för underårig av den som har vårdnaden om honom; samt 3. för den som är intagen på psykiatrisk avdelning i kriminalvårdsanstalt av överläkaren och för den som eljest är intagen i annan allmän anstalt än sjukhus av anstaltens läkare eller föreståndare. Ansökan får även göras av distriktsläkare och överläkare vid sjukhus där psykiatrisk vård meddelas eller vid specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda. Förordning (1988:1331). 2 § Läkare, som enligt 1 § äger göra ansökan om kastrering, är pliktig att på framställning av statlig eller kommunal myndighet, så ock eljest då han i sin verksamhet erhåller kännedom om fall i vilket kastrering synes påkallad från allmän synpunkt, verkställa eller genom underordnad läkare låta verkställa erforderlig undersökning samt, därest omständigheterna därtill föranleda, sörja för att ansökan om kastrering göres hos socialstyrelsen. Kungörelse (1968:157). 3 § Ansökan hos Socialstyrelsen om kastrering skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad av sökanden. Avser ansökningen annan än sökanden, bör, där det kan ske, bifogas skriftligt samtycke av honom till kastrering. Vid ansökan om kastrering skall, om så kan ske, fogas yttrande rörande ansökningen, om den som avses därmed är underårig av den som har vårdnaden om honom, om han är gift av hans make samt om han är intagen på allmän anstalt av dennas läkare och föreståndare. Vid ansökan skall vidare fogas personbevis för den som avses med ansökningen samt intyg av hans anförvanter, make eller andra rörande de omständigheter som är av betydelse för bedömningen av saken liksom intyg av legitimerad läkare angående verkställd undersökning. Handlingar som avses i denna paragraf bör vara avfattade enligt fastställda formulär. Förordning (1995:390). 4 § Har ansökan om tillstånd till kastrering rätteligen skett, skall socialstyrelsen så snart ske kan pröva, om kastrering må äga rum. Avser ansökningen annan än sökanden och föreligger icke samtycke av honom, skall socialstyrelsen, om kastrering ej må äga rum utan hans samtycke, bereda honom tillfälle att meddela, huruvida han samtycker till åtgärden. Föreligger icke från dem, som enligt 4 § första stycket lagen om kastrering böra erhålla tillfälle att yttra sig, skriftligt uttalande i ärendet, skall socialstyrelsen, där så kan ske, lämna dem tillfälle att avgiva yttrande över ansökningen. Erfordras eljest för prövningen ytterligare upplysningar och kan det felande ej lämpligen anskaffas genom socialstyrelsens försorg, skall styrelsen förelägga sökanden viss tid att inkomma därmed. Kungörelse (1968:157). 5 § Vid meddelande av tillstånd till kastrering äger socialstyrelsen lämna särskilda föreskrifter angående ingreppets verkställande. Ingreppet må ej företagas förrän socialstyrelsens beslut vunnit laga kraft. Tillstånd till kastrering vare förfallet, där åtgärden ej verkställts inom ett år från det beslutet vunnit laga kraft. Kungörelse (1968:157). 6 § Behörighet att avgiva sådant utlåtande angående kastrering, varom förmäles i 4 § andra stycket lagen om kastrering, tillkommer, förutom den läkare som utför ingreppet, överläkare vid odelat sjukhus eller klinik, där psykiatrisk vård meddelas, eller vid specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda samt av biträdande överläkare som anförtrotts särskild sjukavdelning vid sjukhus eller klinik som nu sagts, överläkare vid psykiatrisk avdelning i kriminalvårdsräjong samt annan läkare i allmän tjänst som innehar specialistkompetens avseende psykiska och nervösa sjukdomar. Utlåtandet skall vara avfattat enligt fastställt formulär. Kastrering må ej med stöd av sådant utlåtande verkställas, sedan ett år förflutit från den dag då handlingen är dagtecknad. Vid prövning som här avses skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 3 och 4 §§ är föreskrivet angående förfarandet, då ansökan om tillstånd till kastrering göres hos socialstyrelsen. Kungörelse (1968:157). 7 § Sedan kastrering med stöd av lagen om kastrering verkställts, skall den läkare som utfört ingreppet inom en månad insända berättelse därom till socialstyrelsen enligt fastställt formulär. Har kastrering företagits med stöd av 4 § andra stycket lagen om kastrering, skola tillika samtliga handlingar i ärendet insändas. Kungörelse (1968:157). 8 § Beträffande den som kastrerats efter tillstånd av socialstyrelsen skall, sedan tre år förflutit efter ingreppets utförande, inom två månader därefter undersökning verkställas angående kastreringens verkningar och berättelse därom avgivas till socialstyrelsen enligt fastställt formulär. Undersökningen skall, om den kastrerade är intagen på allmän anstalt, verkställas av anstaltsläkaren och i annat fall av överläkare eller biträdande överläkare vid odelat sjukhus eller klinik, inom vars upptagningsområde den kastrerade är bosatt och där psykiatrisk vård meddelas. När den kastrerade utskrivits från allmän anstalt innan tre år förflutit efter ingreppets utförande, skall anstaltens läkare snarst göra anmälan härom till nämnda sjukhus eller klinik. Kungörelse (1968:157). 9 § I denna kungörelse omförmälda formulär fastställas av socialstyrelsen. Kungörelse (1968:157). 10 § Läkare som bryter mot föreskrift, som meddelats med stöd av 5 § första stycket, eller som åsidosätter vad som föreskrivs i 7 § döms till böter. Förordning (1991:1353).