Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1941:756 · Visa register
Kungl. Maj:ts Brev (1941:756) till medicinalstyrelsen angående rätt för legitimerade läkare och medicine kandidater att vid befordran på läkarbanan åtnjuta tjänstårsberäkning för viss tjänstgöring vid armén, marinen eller flygvapnet.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1941-09-19
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:231
Upphävd: 2002-06-01
Med anledning av en av medicinalstyrelsen den 18 juli 1941 gjord framställning i fråga om viss tjänstårsberäkning vid befordran på läkarbanan, över vilken framställning arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse den 30 augusti 1941 avgivit utlåtande, medgiver Kungl. Maj:t - med upphävande av Sitt beslut i ämnet den 2 februari 1940 - att legitimerad läkare eller medicine kandidat, som varit inkallad till tjänstgöring såsom läkare vid armén, marinen eller flygvapnet, må för nämnda tjänstgöring äga rätt till tjänstårsberäkning lika med civila läkare i statens tjänst, under villkor att han hos medicinalstyrelsen gör anmälan om tjänstgöringen och därvid företer vederbörande militära myndighets kommendering eller förordnande med därå tecknat bevis rörande den tid, under vilken tjänstgöringen fullgjorts. Sådan anmälan bör göras inom tre månader efter tjänstgöringens avslutande.