Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1936:590 · Visa register
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:590) angående befrielse i vissa fall för finska bevakningsfartyg från sjöfartsavgifter m.m.;
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1936-12-04
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:896
Upphävd: 1996-10-01
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att Finlands sjöbevakningsväsende tillhörigt eller till dess förfogande ställt fartyg skall i svenskt farvatten, när det användes för ändamål, som stå i samband med den i överenskommelsen den 29 december 1933 mellan Sverige och Finland angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror avsedda gemensamma bevakningen, vara befriat från skyldighet att anlita lots samt åtnjuta befrielse från alla de avgifter, som i allmänhet äro för fartyg i svenska hamnar fastställda, med undantag av lotsavgifter, då lots begagnas.