Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1935:576 · Visa register
Kungörelse (1935:576) angående tillämpning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konk urs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m.
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1935-11-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 1983:164
Sedan den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge ingåtts en konvention om arv, testamente och boutredning, har Kungl. Maj:t funnit gott förordna, */k/ dels */-k/ att lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och lagen den 6 april 1934 (nr 68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge, skola äga tillämpning jämväl å dödsbos konkurs; */k/ dels ock */-k/ att lagen den 6 april 1934 (nr 69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall äga tillämpning jämväl å dom eller förlikning rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång i anledning av dödsbos konkurs. Övergångsbestämmelser 1983:164 Regeringen föreskriver att kungörelsen (1935:576) angående tillämp ning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m. skall upphöra att gälla i förhållande till Danmark och Finland vid utgången av april 1983.