Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1935:47 · Visa register
Kungörelse (1935:47) angående viss uppgiftsskyldighet i fråga om hamnar och lastageplatser ävensom kanaler och andra vattentrafikleder
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1935-03-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:252
1 § Beträffande hamn och lastageplats ävensom kanal och annan vattentrafikled, för vilkas begagnande avgifter uppbäras enligt av Kungl. Maj:t fastställd taxa, skall av ägaren eller, om driften därstädes är upplåten åt annan, av denne till sjökarteverket årligen å tid, som nedan sägs, avgivas uppgift om åtgärd, som vidtagits i avseende å: 1) nybyggnad, till- eller ombyggnad av kaj eller större lastbrygga eller borttagande av sådan anläggning, 2) fördjupning, utfyllning eller annan förändring i djupförhållandena i vattnet, 3) anbringande eller borttagande av förtöjningsboj eller dykdalb, 4) anläggning eller borttagande av lastkran eller järnvägsspår eller omläggning av dylikt spår. Uppgift skall om möjligt vara åtföljd av karta eller planritning i tillräcklig skala. Uppgift skall avse tiden 1 december--30 november och avgivas före den 5 därpå följande december. Har under perioden åtgärd av ovan avsedd beskaffenhet ej vidtagits, skall uppgift därom lämnas i samma ordning som nyss sagts. 2 § På anmodan av chefen för sjökarteverket skall ägare eller innehavare av hamn eller lastageplats eller kanal eller annan vattentrafikled, för vars begagnande avgifter icke uppbäras enligt av Kungl. Maj:t fastställd taxa, vara skyldig att i den ordning, som i § 1 sägs, rörande anläggningen avgiva i samma paragraf avsedda uppgifter. 3 § Har trots anmaning uppgiftsskyldigheten icke fullgjorts, må chefen för sjökarteverket anmäla förhållandet hos vederbörande länsstyrelse, som äger förelägga den försumlige att vid äventyr av vite avgiva ifrågavarande uppgifter. Det skall ankomma på länsstyrelsen att på framställning av chefen för sjökarteverket, efter prövning av förekommande förhållanden, förordna om vitets uttagande. 4 § har upphävts genom lag (1991:252).