Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1934:65 · Visa register
Kungörelse (1934:65) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Finland den 29 december 1933 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror
Departement: Finansdepartementet S7
Utfärdad: 1934-04-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1264
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:610
Upphävd: 2007-07-01
Kungl. Maj:t har i anledning av en den 29 december 1933 mellan Sverige och Finland avslutad överenskommelse angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror samt med stöd av lagen den 23 mars 1934 (nr 53) om rätt för Konungen att meddela föreskrift om utländsk bevakningspersonals likställdhet i vissa fall med svenska tulltjänstemän funnit gott förordna som följer: 1 § För bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror till svenskt eller finskt tullområde skall personal vid den svenska kustbevakningen samt personal, tillhörande Finlands gränsbevakningsväsende, utöva gemensam bevakning inom det vattenområde, som befinner sig mellan 60 30 och 59 45 nordlig bredd och som begränsas i väster av räta linjer dragna mellan följande skär, nämligen Högkallegrund, Östergryndan, Klacken, Gråskälsbrännan, Understen, Travarn, Halsaren, Storbrottet, Lerbådan, Simpnäsklubb, Håkanskär, Tjärven, Söderarm och Längden, samt i öster av räta linjer dragna mellan skären Jernbådan, Sälskär, Malgrunden, Skarven, Yttre Borgen, Gislan, Torskubbar, Sandgrunden, Uddbåda, Mellangadden, Nyhamn, Lågskär, Vittensten, Granbåda och Voronina samt därifrån av en rät linje dragen rakt söderut. Angående bevakningstjänstens anordnande skall närmare överenskommelse träffas mellan kustbevakningen samt chefen för Finlands gränsbevakningsväsende. Förordning (1988:465). 2 § Inom den del av det i 1 § omförmälda vattenområdet, vilken befinner sig väster om den linje, som angives i art. 2 mom. I d) i den i Genève den 20 oktober 1921 avslutade konventionen angående Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering, må finsk bevakningspersonal å farkost företaga den visitation, som oundgängligen påkallas av det med bevakningen avsedda ändamålet, ävensom utöva samma rätt att verkställa beslag, som jämlikt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker och lagen (2000:1225) om straff för smuggling tillkommer svensk tulltjänsteman. Vad nu sagts skall dock i vad rör den del av vattenområdet, som ligger mellan det svenska territorialvattnet och angivna linje, gälla endast såvitt fråga är om farkost av svensk eller finsk nationalitet. Förordning (2000:1264). 3 § 1. Farkost, som befinner sig på färd inom vattenområdet väster om den i 2 § omförmälda linjen, skall omedelbart åtlyda anmaning att stoppa, som för verkställande av visitation gives av svensk eller finsk bevakningspersonal, dock att inom den del av vattenområdet, som ligger mellan det svenska territorialvattnet och nämnda linje, vad sålunda stadgats skall gälla endast såvitt farkosten är av sådan nationalitet att den ifrågavarande personalen därå må företaga visitation. 2. Anmaning att stoppa gives från bevakningsfarkost, som deltager i den gemensamma bevakningstjänsten: under dager genom att visa fastställd svensk tullstandert och den i internationella signalboken upptagna bokstavsflaggan K "Stoppa farten ögonblickligen"; samt under mörker genom att med lanterna eller blänkfyr visa omväxlande gult och blått sken ävensom, där så finnes nödigt, genom att giva Morse-tecknet K (--.--) med signallampa eller strålkastare. I båda fallen gives därjämte, om så erfordras, signal medelst flera, minst sex, omedelbart på varandra följande korta ljud med ångvissla eller sirèn. Befinna sig flera farkoster i närheten av bevakningsfarkosten, bör denna genom sin manöver tydligt visa, vilken farkost åsyftas med prejningen. Beaktas icke åt farkosten given anmaning att stanna, må knallsignal, som icke kan förväxlas med nödsignal, användas. Angående avlossande av prejskott med skarp ammunition skola gälla de föreskrifter, som Tullverket till undvikande av skada å liv och egendom utfärdar. 3. Från luftfartyg, som deltager i den gemensamma bevakningstjänsten, gives anmaning åt farkost att stanna sålunda, att luftfartyget beskriver en cirkel ovanför farkosten och samtidigt avskjuter röd signalraket. Förordning (1999:464). 4 § Egendom, som jämlikt 2 § beslagtagits av finsk bevakningstjänsteman, skall tillika med skriftlig rapport angående beslaget direkt eller genom svensk bevakningspersonals försorg överlämnas till vederbörande svenska tullkontor. Förordning (1999:464). 5 § Den rapport, som enligt 4 § skall överlämnas till svenskt tullkontor, skall innehålla uppgift om tid och ort för beslagets verkställande. Erfordras ytterligare utredning i anledning av beslaget, skall densamma verkställas av Tullverket eller svensk polismyndighet. Förordning (1999:464). 6 § Finsk bevakningstjänsteman åtnjuter under utövningen av i denna kungörelse avsedd bevakningstjänst det skydd, som enligt 10 kap. 5 § strafflagen tillkommer svensk tulltjänsteman under motsvarande förhållanden. 7 § Underlåter den, som för farkost, att invänta bevakningstjänsteman, sedan anmaning att stoppa givits enligt vad i 3 § sägs, eller underlåter han att vid visitation lämna bevakningstjänsteman det biträde eller de upplysningar, som erfordras, straffes med dagsböter, där förseelsen icke är belagd med straff enligt allmän lag eller enligt tullstadgan. 8 § har upphävts genom kungörelse (1960:463). 9 § har upphävts genom kungörelse (1960:463). 10 § har upphävts genom kungörelse (1960:463).