Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1934:36 · Visa register
Kungörelse (1934:36) om betesreglering i Uppsala län
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1934-03-02
Kungl. Maj:t har, med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred, på framställning av landstinget och hushållningssällskapet i Uppsala län funnit gott förordna, att inom nämnda län betesreglering å skogs- eller utmark, som i sagda paragraf omförmäles, må äga rum på sätt och under villkor, som i 13-19 §§ lagen om ägofred stadgas.