Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1929:29 · Visa register
Brev (1929:29) till generalpostyrelsen angående visst undantag från § 1 förordningen den 9 november 1877 angående förbud mot postbefordran av eldfarliga eller explosiva eller frätande ämnen
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1929-03-07
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1711
Upphävd: 1994-03-01
På därom av generalpoststyrelsen i skrivelse den 18 december 1928 gjord framställning, varöver kommerskollegium avgivit utlåtande den 20 februari 1929, förordnar Kungl. Maj:t, att tändstickor, som endast tända mot fosforplån (säkerhetständstickor), må, utan hinder av stadgandet i § 1 c) förordningen den 9 november 1877 angående förbud mot postbefordran av eldfarliga eller explosiva eller frätande ämnen (senaste lydelse se 1917:858), med posten försändas under villkor, som generalpoststyrelsen äger bestämma.