Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1929:164 · Visa register
Lag (1929:164) om kronans förmånsrätt för avdikningslån
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1929-06-14
Ändring införd: t.o.m. SFS1968:281
1 § har upphävts genom lag (1968:281). 2 §. Sedan beslut meddelats om ordningen för återbetalning av lån från statens avdikningslånefond (avdikningslån) samt, där flera fastigheter skola ansvara för återbetalningen, om lånets fördelning på dessa fastigheter, äger kronan för de årliga avbetalnings- och räntebelopp, som sålunda bestämts, lika rätt i fastighet, vilken lånet blivit påfört, som för avgäld av fast egendom, varom i 17 kap. 6 § handelsbalken sägs. Lag (1968:281). 3 § har upphävts genom lag (1968:281). 4 § har upphävts genom lag (1968:281). 5 § har upphävts geom lag (1968:281). 6 §. 1 mom. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1929, då kungörelsen den 13 juni 1845 (nr 20 s. 1) angående sättet för återbetalningen av lån utav allmänna medel till korporationer eller menigheter för beredande av odlingsföretag medelst utdikningar eller vattenavtappningar ävensom kungörelsen den 3 november 1848 (nr 49 s. 2) angående sättet för återbetalningen av lån utav allmänna medel för beredande av odlingsföretag samt förordningen den 20 juli 1855 (nr 82 s. 2) angående kronans rätt vid återbetalning av lån, som blivit i jordebok antecknade, jämte de särskilda stadganden, som innefatta ändring i eller tillägg till någon av dessa författningar, skola upphöra att gälla. 2 mom. Om vid tiden för denna lags ikraftträdande kronan har fordran för lån från odlings- eller avdikningslånefonden, vilket ej blivit antecknat i jordeboken, skall för den fordran förmånsrätt, som i 2 § sägs, uppkomma vid lagens ikraftträdande eller, därest beslut om lånets återbetalning och fördelning då ännu ej meddelats, när så sker. 3 mom. har upphävts genom lag (1968:281).