Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1928:376 · Visa register
Lag (1928:376) om skatt på lotterivinster
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1928-12-02
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1482
Upphävd: 1992-01-01 överg.best.
1 § Skatt betalas enligt denna lag till staten för vinst i svenskt lotteri. Skatten utgör trettio procent av vinstens värde. För andra vinster än vinst vid vinstdragning i vinstsparande anordnat av bank eller sparkassa skall skatt dock inte betalas med högre belopp än att av vinsten återstår etthundra kronor. Skatt skall inte betalas för 1. vinst vid vadhållning genom totalisator vid hästtävlingar eller vinst vid vinstdragning på här i riket utfärdade premieobligationer, 2. vinst i lotteri, när vinsten inte utgörs av pengar, 3. vinst i sådant spel som avses i lagen (1972:820) om skatt på spel, 4. vinst i pengar som utfallit på lott i lotteri som har anordnats av sådan sammanslutning som avses i 11 § lotterilagen (1982:1011), 5. annan vinst i pengar som uppgår till högst etthundra kronor och som inte utgör vinst vid vinstdragning i vinstsparande anordnat av bank eller sparkassa. Vid beräkning av skattebeloppet skall i vinstens värde inräknas den skatt som belöper på vinsten. Skatt skall inte betalas för vinster som utfallit på lotter som inte sålts, eller för vinster som inte tagits ut av vinnaren. Lag (1991:321). 2 § Skattskyldig är den som anordnar lotteriet. Skattskyldigheten inträder vid vinstdragningen eller, om denna har ägt rum före lottförsäljningens början, vid utgången av den tid som har bestämts för lottförsäljningen. Med vinstdragning avses i fråga om vadhållning det förfarande, varigenom vinsterna bestäms. Lag (1986:126). 3 § Om den skattskyldige visar att en vinnare inte har tagit ut sin vinst inom föreskriven tid eller att vinst har utfallit på en osåld lott, är den skattskyldige berättigad att få tillbaka den skatt som erlagts för vinsten. Beskattningsmyndigheten beslutar om återbetalning efter ansökan av den skattskyldige. Ränta utgår inte på återbetalat belopp. Lag (1986:126). 3 a § har upphävts genom lag (1984:152). 4 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:152). 5 § har upphävts genom lag (1984:152). Övergångsbestämmelser 1982:1014 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier, som med stöd av lotteriförordningen (1939:207) kunnat påbörjas före den 1 januari 1983. 1984:152 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier som med stöd av lotterilagen (1982:1011) kunnat påbörjas före den 1 juli 1984. 1985:964 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier som med stöd av lotterilagen (1982:1011) kunnat påbörjas före den 1 januari 1986. 1986:126 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1986. 2. De äldre bestämmelserna gäller i fråga om obligationer som har getts ut före ikraftträdandet.