Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1928:24 · Visa register
Skrivelse (1928:24) till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för nationalparken å kronoparken Norra Kvill i Kalmar län
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1928-01-27
Övrigt: Kartan är inte med här
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:938
Upphävd: 1988-01-01
I skrivelse nr 163 den 6 maj 1927 har riksdagen anmält, att riksdagen bifallit en av Kungl. Maj:t till riksdagen den 22 februari 1927 avlåten proposition, nr 159, däri Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen medgiva, att såsom nationalpark finge avsättas ett i statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för sistnämnda dag omförmält, å kronoparken Norra Kvill i Rumskulla socken av Kalmar län beläget område med en areal av omkring 26,5 hektar. Sedan utlåtanden i ämnet avgivits den 12 oktober 1927 av vetenskapsakademien och den 11 januari 1928 av domänstyrelsen, fastställer Kungl. Maj:t för ifrågavarande nationalpark med ett område av 26,98 hektar de gränser, som finnas med röd färg angivna å härvid fogade, av jägmästaren G. Lyman år 1927 upprättade kartskiss.